فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ V٠٢٨٣٠٠١ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “2 عدد ٥,١٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ V٠٢٨٣٠٠٢ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٥,٩٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ V٠٢٨٣٠٠٣ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “3 عدد ٦,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ V٠٢٨٣٠٠٤ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “4 عدد ٧,٨٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ V٠٢٨٣٠٠٥ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “5 عدد ١٠,٣٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ V٠٢٨٣٠٠٦ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “6 عدد ١١,٩١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ V٠٢٨٣٠٠٧ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “8 عدد ١٨,٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ V٠٢٨٣٠٠٨ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “10 عدد ٢٩,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ V٠٢٨٣٠٠٩ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “12 عدد ٤١,٥٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ V٠٢٨٣٠١٠ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “1/2 1 عدد ٥,٠٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ V٠٢٨٣٠١١ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “2 عدد ٥,٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ V٠٢٨٣٠١٢ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٦,٨٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ V٠٢٨٣٠١٣ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “3 عدد ٧,٨٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ V٠٢٨٣٠١٤ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “4 عدد ٩,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ V٠٢٨٣٠١٥ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “5 عدد ١٣,١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ V٠٢٨٣٠١٦ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “6 عدد ١٥,٤٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ V٠٢٨٣٠١٧ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “8 عدد ٢٣,٠٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ V٠٢٨٣٠١٨ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “10 عدد ٣٦,٩٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ V٠٢٨٣٠١٩ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “12 عدد ٤٤,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ V٠٢٨٣٠٢٠ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “14 عدد ٨٣,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ V٠٢٨٣٠٢١ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “16 عدد ٩٨,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ V٠٢٨٣٠٢٢ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٥,٠٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ V٠٢٨٣٠٢٣ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “2 عدد ٦,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ V٠٢٨٣٠٢٤ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ V٠٢٨٣٠٢٥ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “3 عدد ٨,٨٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ V٠٢٨٣٠٢٦ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “4 عدد ١٠,٤٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ V٠٢٨٣٠٢٧ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “5 عدد ١٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ V٠٢٨٣٠٢٨ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار60 سایز “6 عدد ١٦,٦١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ V٠٢٨٣٠٢٩ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “8 عدد ٢٤,١٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ V٠٢٨٣٠٣٠ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “10 عدد ٣٩,٣٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ V٠٢٨٣٠٣١ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “12 عدد ٤٦,٨٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ V٠٢٨٣٠٣٢ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “14 عدد ٨٧,٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٣ V٠٢٨٣٠٣٣ Placeholder شیر فلکه کشویی زبانه برنزی چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “16 عدد ١٠٤,٣٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٤ V٠٢٨٣١٦٧ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 عدد ٣,٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٥ V٠٢٨٣١٦٨ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3/4 عدد ٣,٣٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٦ V٠٢٨٣٠٣٤ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1 عدد ٣,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٧ V٠٢٨٣٠٣٥ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/4 1 عدد ٤,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٨ V٠٢٨٣٠٣٦ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٤,٦٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٩ V٠٢٨٣٠٣٧ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٦,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٠ V٠٢٨٣٠٣٨ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤١ V٠٢٨٣٠٣٩ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ١٠,٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٢ V٠٢٨٣٠٤٠ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ١٢,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٣ V٠٢٨٣٠٤١ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٩,٥٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٤ V٠٢٨٣٠٤٢ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٢٥,٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٥ V٠٢٨٣٠٤٣ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٤٩,٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٦ V٠٢٨٣١٦٩ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “10 عدد ٦٦,١٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٧ V٠٢٨٣١٧٠ Placeholder شیر سوزنی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “12 عدد ٨٤,٧٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٨ V٠٢٨٣٠٤٤ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 عدد ٣,٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٩ V٠٢٨٣٠٤٥ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3/4 عدد ٣,٣٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٠ V٠٢٨٣٠٤٦ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1 عدد ٣,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥١ V٠٢٨٣٠٤٧ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/4 1 عدد ٤,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٢ V٠٢٨٣٠٤٨ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٤,٦٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٣ V٠٢٨٣٠٤٩ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٦,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٤ V٠٢٨٣٠٥٠ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٥ V٠٢٨٣٠٥١ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ١٠,٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٦ V٠٢٨٣٠٥٢ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ١٢,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٧ V٠٢٨٣٠٥٣ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٩,٥٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٨ V٠٢٨٣٠٥٤ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٢٥,٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٩ V٠٢٨٣٠٥٥ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٤٩,٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٠ V٠٢٨٣٠٥٦ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “10 عدد ٦٦,١٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦١ V٠٢٨٣٠٥٧ Placeholder شیر سوزنی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “12 عدد ٨٤,٧٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٢ V٠٢٨٣٠٥٨ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1 عدد ٣,٤٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٣ V٠٢٨٣٠٥٩ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/4 1 عدد ٤,١٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٤ V٠٢٨٣٠٦٠ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٤,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٥ V٠٢٨٣٠٦١ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٥,٩١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٦ V٠٢٨٣٠٦٢ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٧,١٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٧ V٠٢٨٣٠٦٣ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٩,٤٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٨ V٠٢٨٣٠٦٤ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ١١,١٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٩ V٠٢٨٣٠٦٥ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٧,٧٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٠ V٠٢٨٣٠٦٦ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٢٣,٥٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧١ V٠٢٨٣٠٦٧ Placeholder شیر سوزنی AIR VALVE چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٤٦,٣١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٢ V٠٢٨٣٠٦٨ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٣,٤٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٣ V٠٢٨٣٠٦٩ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٣,٨٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٤ V٠٢٨٣٠٧٠ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٤,٧١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٥ V٠٢٨٣٠٧١ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٥,٢٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٦ V٠٢٨٣٠٧٢ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٧,١٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٧ V٠٢٨٣٠٧٣ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٠,٤٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٨ V٠٢٨٣٠٧٤ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “6 عدد ١٣,٦١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٩ V٠٢٨٣٠٧٥ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٢٠,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٠ V٠٢٨٣٠٧٦ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “10 عدد ٣٧,٣٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨١ V٠٢٨٣٠٧٧ Placeholder شیر یکطرفه دریچه ای چدنی وگ امید گلستان سایز “12 عدد ٤٢,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٢ V٠٢٨٣٠٧٨ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1 عدد ٣,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٣ V٠٢٨٣٠٧٩ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/4 1 عدد ٤,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٤ V٠٢٨٣٠٨٠ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٤,٦٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٥ V٠٢٨٣٠٨١ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٦,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٦ V٠٢٨٣٠٨٢ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٧ V٠٢٨٣٠٨٣ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ١٠,٢١٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٨ V٠٢٨٣٠٨٤ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ١٢,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٩ V٠٢٨٣٠٨٥ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٩,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٠ V٠٢٨٣٠٨٦ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٢٥,٩١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩١ V٠٢٨٣٠٨٧ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٤٩,٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٢ V٠٢٨٣٠٨٨ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 عدد ٣,٢٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٣ V٠٢٨٣٠٨٩ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3/4 عدد ٣,٣٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٤ V٠٢٨٣٠٩٠ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1 عدد ٣,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٥ V٠٢٨٣٠٩١ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/4 1 عدد ٤,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٦ V٠٢٨٣٠٩٢ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٤,٦٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٧ V٠٢٨٣٠٩٣ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٦,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٨ V٠٢٨٣٠٩٤ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٩ V٠٢٨٣٠٩٥ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ١٠,٢١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٠ V٠٢٨٣٠٩٦ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ١٢,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠١ V٠٢٨٣٠٩٧ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٩,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٢ V٠٢٨٣٠٩٨ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٢٥,٩١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٣ V٠٢٨٣٠٩٩ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٤٩,٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٤ V٠٢٨٣١٠٠ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “10 عدد ٦٥,٥٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٥ V٠٢٨٣١٠١ Placeholder شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “12 عدد ٨٤,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٦ V٠٢٨٣١٠٢ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٤,٠٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٧ V٠٢٨٣١٠٣ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٤,٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٨ V٠٢٨٣١٠٤ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٥,٧٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٩ V٠٢٨٣١٠٥ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٦,٦١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٠ V٠٢٨٣١٠٦ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٨,٤١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١١ V٠٢٨٣١٠٧ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١١,٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٢ V٠٢٨٣١٠٨ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “6 عدد ١٥,٠٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٣ V٠٢٨٣١٠٩ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٢٢,٦٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٤ V٠٢٨٣١١٠ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “10 عدد ٤٠,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٥ V٠٢٨٣١١١ Placeholder شیر یکطرفه وزنه انی چدنی وگ امید گلستان سایز “12 عدد ٤٥,٨١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٦ V٠٢٨٣١١٢ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 1 عدد ٢,٩٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٧ V٠٢٨٣١١٣ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٨ V٠٢٨٣١١٤ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٤,٥٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٩ V٠٢٨٣١١٥ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٥,٥٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٠ V٠٢٨٣١١٦ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٧,٢٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢١ V٠٢٨٣١١٧ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “5 عدد ١٠,١٩٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٢ V٠٢٨٣١١٨ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ١٣,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٣ V٠٢٨٣١١٩ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “8 عدد ٢٠,٦٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٤ V٠٢٨٣١٢٠ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “10 عدد ٣٤,٠٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٥ V٠٢٨٣١٢١ Placeholder صافی با توری استیل چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “12 عدد ٤٦,٣١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٦ V٠٢٨٣١٢٢ Placeholder شیر هوا تک روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٤,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٧ V٠٢٨٣١٧١ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ١٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٨ V٠٢٨٣١٢٣ Placeholder شیر هوا تک روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٩ V٠٢٨٣١٧٢ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “3 عدد ١٩,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٠ V٠٢٨٣١٢٤ Placeholder شیر هوا تک روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٥,٠٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣١ V٠٢٨٣١٧٣ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “4 عدد ٢٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٢ V٠٢٨٣١٢٥ Placeholder شیر هوا تک روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٥,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٣ V٠٢٨٣١٧٤ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “5 عدد ٢٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٤ V٠٢٨٣١٢٦ Placeholder شیر هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “2 عدد ٥,٧٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٥ V٠٢٨٣١٧٥ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “6 عدد ٢٩,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٦ V٠٢٨٣١٢٧ Placeholder شیر هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “1/2 2 عدد ٦,٠٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٧ V٠٢٨٣١٧٦ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “8 عدد ٣٦,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٨ V٠٢٨٣١٢٨ Placeholder شیر هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٦,٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٩ V٠٢٨٣١٧٧ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “10 عدد ٤٧,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٠ V٠٢٨٣١٢٩ Placeholder شیر هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٧,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤١ V٠٢٨٣١٧٨ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “12 عدد ٥٩,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٢ V٠٢٨٣١٣٠ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “2 عدد ٢,٥٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٣ V٠٢٨٣١٧٩ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “14 عدد ٧٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٤ V٠٢٨٣١٣١ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٣,١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٥ V٠٢٨٣١٨٠ Placeholder صافی فولادی مدل T وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “16 عدد ٩٨,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٦ V٠٢٨٣١٣٢ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “3 عدد ٤,١٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٧ V٠٢٨٣١٣٣ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “4 عدد ٤,٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٨ V٠٢٨٣١٣٤ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “5 عدد ٧,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٩ V٠٢٨٣١٣٥ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “6 عدد ٨,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٠ V٠٢٨٣١٣٦ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “8 عدد ١٢,٣٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥١ V٠٢٨٣١٣٧ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “10 عدد ١٧,٦٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٢ V٠٢٨٣١٣٨ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “12 عدد ٢٠,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٣ V٠٢٨٣١٣٩ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “14 عدد ٢٨,٨٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٤ V٠٢٨٣١٤٠ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “16 عدد ٣٣,١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٥ V٠٢٨٣١٤١ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “18 عدد ٣٨,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٦ V٠٢٨٣١٤٢ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “20 عدد ٤٥,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٧ V٠٢٨٣١٤٣ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN10 سایز “24 عدد ٥٩,٥٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٨ V٠٢٨٣١٤٤ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “2 عدد ٢,٥٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٩ V٠٢٨٣١٤٥ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٣,١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٠ V٠٢٨٣١٤٦ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “3 عدد ٤,١٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦١ V٠٢٨٣١٤٧ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “4 عدد ٤,٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٢ V٠٢٨٣١٤٨ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “5 عدد ٧,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٣ V٠٢٨٣١٤٩ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار 60 سایز “6 عدد ٨,٧٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٤ V٠٢٨٣١٥٠ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “8 عدد ١٢,٣٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٥ V٠٢٨٣١٥١ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “10 عدد ١٧,٦٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٦ V٠٢٨٣١٥٢ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار60 سایز “12 عدد ٢٠,٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٧ V٠٢٨٣١٥٣ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “14 عدد ٢٨,٨٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٨ V٠٢٨٣١٥٤ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار 60 سایز “16 عدد ٣٣,١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٩ V٠٢٨٣١٥٥ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “18 عدد ٣٨,٣٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٠ V٠٢٨٣١٥٦ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “20 عدد ٤٥,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧١ V٠٢٨٣١٥٧ Placeholder اتصال قابل پیاده شده چدنی GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “24 عدد ٥٩,٥٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٢ V٠٢٨٣١٥٨ Placeholder شیر هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “3 عدد ٢,٠٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٣ V٠٢٨٣١٥٩ Placeholder شیر هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٢,٣٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٤ V٠٢٨٣١٦٠ Placeholder شیر هندلی چدنی GGG40 وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٤,١٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٥ V٠٢٨٣١٦١ Placeholder شیر هندلی چدنی GGG40 وگ انید گلستان سایز “8 عدد ٥,٠٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٦ V٠٢٨٣١٦٢ Placeholder شیر آتش نشانی چدنی ایستاده وگ امید گلستان سایز “3 عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٧ V٠٢٨٣١٦٣ Placeholder شیر آتش نشانی چدنی ایستاده وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٨ V٠٢٨٣١٦٤ Placeholder شیر آتش نشانی چدنی ایستاده وگ امید گلستان سایز “6 عدد ٤٥,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٩ V٠٢٨٣١٦٥ Placeholder شیر آتش نشانی چدنی دفنی وگ امید گلستان سایز “3 عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٠ V٠٢٨٣١٦٦ Placeholder شیر آتش نشانی چدنی دفنی وگ امید گلستان سایز “4 عدد ٨,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨١ V٠٢٨٣١٨١ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “2 عدد ٢,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٢ V٠٢٨٣١٨٢ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٢,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٣ V٠٢٨٣١٨٣ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “3 عدد ٣,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٤ V٠٢٨٣١٨٤ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “4 عدد ٣,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٥ V٠٢٨٣١٨٥ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “5 عدد ٤,٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٦ V٠٢٨٣١٨٦ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “6 عدد ٤,٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٧ V٠٢٨٣١٨٧ Placeholder شیر پروانه ای ویفری GGG40 وگ امید گلستان فشار PN16 سایز “8 عدد ٦,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰