مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ VB٢٨٥٠٠١ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٣,٦٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ VB٢٨٥٠٠٢ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٣,٩٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ VB٢٨٥٠٠٣ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٤,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ VB٢٨٥٠٠٤ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٥,٧٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ VB٢٨٥٠٠٥ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٦,٨٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ VB٢٨٥٠٠٦ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٩,٤٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ VB٢٨٥٠٠٧ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٢,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ VB٢٨٥٠٠٨ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ١٨,٤٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ VB٢٨٥٠٠٩ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٢٧,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ VB٢٨٥٠١٠ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٤١,٧٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ VB٢٨٥٠١١ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “1/2 1 عدد ٦,٢٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ VB٢٨٥٠١٢ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “2 عدد ٦,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ VB٢٨٥٠١٣ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ VB٢٨٥٠١٤ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “3 عدد ٨,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ VB٢٨٥٠١٥ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “4 عدد ١٠,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ VB٢٨٥٠١٦ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “5 عدد ١٢,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ VB٢٨٥٠١٧ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “6 عدد ١٤,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ VB٢٨٥٠١٨ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “8 عدد ٢٢,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ VB٢٨٥٠١٩ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “10 عدد ٣٥,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ VB٢٨٥٠٢٠ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “12 عدد ٤٩,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ VB٢٨٥٠٢١ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “14 عدد ٨٧,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ VB٢٨٥٠٢٢ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “16 عدد ٩٨,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ VB٢٨٥٠٢٣ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “18 عدد ١٥٧,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ VB٢٨٥٠٢٤ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٧,٢٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ VB٢٨٥٠٢٥ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٧,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ VB٢٨٥٠٢٦ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٨,٣١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ VB٢٨٥٠٢٧ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٩,٣٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ VB٢٨٥٠٢٨ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١١,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ VB٢٨٥٠٢٩ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ١٤١,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ VB٢٨٥٠٣٠ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٧,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ VB٢٨٥٠٣١ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٢٧,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ VB٢٨٥٠٣٢ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٤٢,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ VB٢٨٥٠٣٣ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٥٨,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ VB٢٨٥٠٣٤ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ١٠٦,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ VB٢٨٥٠٣٥ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ١١٢,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ VB٢٨٥٠٣٦ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “18 عدد ١٧١,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ VB٢٨٥٠٣٧ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “20 عدد ١٩٩,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ VB٢٨٥٠٣٨ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٤,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ VB٢٨٥٠٣٩ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٥,٠٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ VB٢٨٥٠٤٠ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٥,٤٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ VB٢٨٥٠٤١ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٦,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ VB٢٨٥٠٤٢ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٨,٨٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ VB٢٨٥٠٤٣ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١١,٨٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ VB٢٨٥٠٤٤ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ١٩,٣٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ VB٢٨٥٠٤٥ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٣٤,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ VB٢٨٥٠٤٦ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٤٠,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ VB٢٨٥٠٤٧ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ٦٣,٥٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ VB٢٨٥٠٤٨ شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ٧٦,٢٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ VB٢٨٥٠٤٩ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 عدد ٣,٩٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ VB٢٨٥٠٥٠ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3/4 عدد ٤,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ VB٢٨٥٠٥١ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1 عدد ٥,١٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ VB٢٨٥٠٥٢ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/4 1 عدد ٥,٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ VB٢٨٥٠٥٣ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٦,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ VB٢٨٥٠٥٤ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٧,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ VB٢٨٥٠٥٥ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٩,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ VB٢٨٥٠٥٦ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ١٠,٨٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ VB٢٨٥٠٥٧ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١٤,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ VB٢٨٥٠٥٨ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ١٩,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ VB٢٨٥٠٥٩ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٢٧,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ VB٢٨٥٠٦٠ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٤٥,٧٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ VB٢٨٥٠٦١ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ VB٢٨٥٠٦٢ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٨٩,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ VB٢٨٥٠٦٣ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ١٤٣,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ VB٢٨٥٠٦٤ شیر یکطرفه سوپاپی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ١٦٦,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ VB٢٨٥٠٦٥ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه برنجی وگ ایران سایز “8 عدد ٢١,٧٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ VB٢٨٥٠٦٦ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه برنجی وگ ایران سایز “10 عدد ٢٧,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ VB٢٨٥٠٦٧ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه برنجی وگ ایران سایز “12 عدد ٣٣,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ VB٢٨٥٠٦٨ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه برنجی وگ ایران سایز “14 عدد ٤٢,٨٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ VB٢٨٥٠٦٩ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه برنجی وگ ایران سایز “16 عدد ٥٠,٨٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ VB٢٨٥٠٧٠ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه برنجی وگ ایران سایز “18 عدد ٥٩,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ VB٢٨٥٠٧١ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه استیل وگ ایران سایز “8 عدد ٢٠,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ VB٢٨٥٠٧٢ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه استیل وگ ایران سایز “10 عدد ٢٦,١٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ VB٢٨٥٠٧٣ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه استیل وگ ایران سایز “12 عدد ٣١,٢٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ VB٢٨٥٠٧٤ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه استیل وگ ایران سایز “14 عدد ٤١,٣٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ VB٢٨٥٠٧٥ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه استیل وگ ایران سایز “16 عدد ٤٨,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ VB٢٨٥٠٧٦ شیر یکطرفه ویفری چدنی GGG40 دریچه استیل وگ ایران سایز “18 عدد ٥٣,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ VB٢٨٥٠٧٧ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٦,٥٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ VB٢٨٥٠٧٨ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٧,٢٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ VB٢٨٥٠٧٩ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٧,٩٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ VB٢٨٥٠٨٠ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٩,٤٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ VB٢٨٥٠٨١ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ١٢,٦٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ VB٢٨٥٠٨٢ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٦,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ VB٢٨٥٠٨٣ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٢٦,١٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ VB٢٨٥٠٨٤ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٤٣,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ VB٢٨٥٠٨٥ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٥٠,٨٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ VB٢٨٥٠٨٦ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ٧٩,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ VB٢٨٥٠٨٧ شیر یکطرفه وزنه ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ٩٤,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ VB٢٨٥٠٨٨ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٦,٩٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ VB٢٨٥٠٨٩ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٧,٩٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ VB٢٨٥٠٩٠ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٨,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ VB٢٨٥٠٩١ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١٠,١٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ VB٢٨٥٠٩٢ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ١٣,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ VB٢٨٥٠٩٣ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٧,٨٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ VB٢٨٥٠٩٤ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٢٧,٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ VB٢٨٥٠٩٥ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٤٦,٤٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ VB٢٨٥٠٩٦ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٥٣,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ VB٢٨٥٠٩٧ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ٨٢,٧٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ VB٢٨٥٠٩٨ شیر یکطرفه فنر دار (ضربه گر قوچی) چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ٩٧,٢٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ VB٢٨٥٠٩٩ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 عدد ٧٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ VB٢٨٥١٠٠ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3/4 عدد ٨٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ VB٢٨٥١٠١ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1 عدد ١,٠٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ VB٢٨٥١٠٢ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/4 1 عدد ١,٣١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ VB٢٨٥١٠٣ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ١,٦٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ VB٢٨٥١٠٤ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٢,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ VB٢٨٥١٠٥ شیر صافی دنده ای چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٢,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ VB٢٨٥١٠٦ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 عدد ٢,١٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ VB٢٨٥١٠٧ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3/4 عدد ٢,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ VB٢٨٥١٠٨ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1 عدد ٢,٤٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ VB٢٨٥١٠٩ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/4 1 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ VB٢٨٥١١٠ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ VB٢٨٥١١١ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٣,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ VB٢٨٥١١٢ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٥,٠٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ VB٢٨٥١١٣ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٥,٥٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ VB٢٨٥١١٤ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٧,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ VB٢٨٥١١٥ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٩,٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ VB٢٨٥١١٦ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٢,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ VB٢٨٥١١٧ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٢٠٠,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ VB٢٨٥١١٨ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٣١,٢٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ VB٢٨٥١١٩ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٣٩,٩٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ VB٢٨٥١٢٠ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ٦٠,٢٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ VB٢٨٥١٢١ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ٧٥,٢٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ VB٢٨٥١٢٢ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “18 عدد ٩٣,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ VB٢٨٥١٢٣ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “20 عدد ١١٦,١٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ VB٢٨٥١٢٤ شیر صافی فلنجدار توری استیل چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “24 عدد ١٤٥,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ VB٢٨٥١٢٥ شیر سوپاپی 90 درجه چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/4 1 عدد ٥,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ VB٢٨٥١٢٦ شیر سوپاپی 90 درجه چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٦,٩١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ VB٢٨٥١٢٧ شیر سوپاپی 90 درجه چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٨,٥٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ VB٢٨٥١٢٨ شیر سوپاپی 90 درجه چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ١١,٠٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ VB٢٨٥١٢٩ شیر سوپاپی 90 درجه چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ١٢,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ VB٢٨٥١٣٠ شیر سوپاپی 90 درجه چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١٥,٩٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣١ VB٢٨٥١٣١ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 عدد ٣,٩٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٢ VB٢٨٥١٣٢ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3/4 عدد ٤,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٣ VB٢٨٥١٣٣ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1 عدد ٥,١٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٤ VB٢٨٥١٣٤ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/4 1 عدد ٥,٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٥ VB٢٨٥١٣٥ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 1 عدد ٦,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٦ VB٢٨٥١٣٦ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٧,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٧ VB٢٨٥١٣٧ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٩,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٨ VB٢٨٥١٣٨ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ١٠,٨٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٩ VB٢٨٥١٣٩ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١٤,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٠ VB٢٨٥١٤٠ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ١٩,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤١ VB٢٨٥١٤١ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٢٧,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٢ VB٢٨٥١٤٢ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٤٥,٧٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٣ VB٢٨٥١٤٣ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٤ VB٢٨٥١٤٤ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٨٩,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٥ VB٢٨٥١٤٥ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ١٤٣,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٦ VB٢٨٥١٤٦ شیر سوپاپی صاف چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ١٦٦,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٧ VB٢٨٥١٤٧ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ١٣,٥١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٨ VB٢٨٥١٤٨ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ١٦,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٩ VB٢٨٥١٤٩ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٢٠,١٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٠ VB٢٨٥١٥٠ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٣٠,٤٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥١ VB٢٨٥١٥١ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٣٤,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٢ VB٢٨٥١٥٢ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٥٨,٠٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٣ VB٢٨٥١٥٣ شیر فشار شکن چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٩٥,٨٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٤ VB٢٨٥١٥٤ شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٥,٦٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٥ VB٢٨٥١٥٥ شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٦,٧٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٦ VB٢٨٥١٥٦ شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٧,٢٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٧ VB٢٨٥١٥٧ شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٧,٤٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٨ VB٢٨٥١٥٨ شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٩,٠٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٩ VB٢٨٥١٥٩ شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١٠,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٠ VB٢٨٥١٦٠ شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٥,٥٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦١ VB٢٨٥١٦١ شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ١٩,٤٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٢ VB٢٨٥١٦٢ شیر تخلیه هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٩,٠٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٣ VB٢٨٥١٦٣ شیر تخلیه هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ١٠٨,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٤ VB٢٨٥١٦٤ شیر تخلیه هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ١٢,٥٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٥ VB٢٨٥١٦٥ شیر تخلیه هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ١٨,١٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٦ VB٢٨٥١٦٦ شیر تخلیه هوا دو روزنه چدنی GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ٢٤,٦٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٧ VB٢٨٥١٦٧ شیر آتش نشانی دفنی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٨,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٨ VB٢٨٥١٦٨ شیر آتش نشانی دفنی چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٩,٤٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٩ VB٢٨٥١٦٩ شیر آتش نشانی ایستاده چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٥٢,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٠ VB٢٨٥١٧٠ شیر آتش نشانی ایستاده چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٥٢,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧١ VB٢٨٥١٧١ شیر آتش نشانی ایستاده چدنی GG25 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٦٠,٩٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٢ VB٢٨٥١٧٢ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “2 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٣ VB٢٨٥١٧٣ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٣,٦٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٤ VB٢٨٥١٧٤ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “3 عدد ٤,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٥ VB٢٨٥١٧٥ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “4 عدد ٥,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٦ VB٢٨٥١٧٦ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “5 عدد ٦,٩٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٧ VB٢٨٥١٧٧ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “6 عدد ٩,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٨ VB٢٨٥١٧٨ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “8 عدد ١٢,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٩ VB٢٨٥١٧٩ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “10 عدد ١٥,٦٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٠ VB٢٨٥١٨٠ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “12 عدد ١٩,١٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨١ VB٢٨٥١٨١ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “14 عدد ٢٦,١٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٢ VB٢٨٥١٨٢ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “16 عدد ٣٢,٦٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٣ VB٢٨٥١٨٣ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “18 عدد ٣٦,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٤ VB٢٨٥١٨٤ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “20 عدد ٤٣,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٥ VB٢٨٥١٨٥ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “24 عدد ٧٠,٤٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٦ VB٢٨٥١٨٦ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “28 عدد ٨٢,٧٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٧ VB٢٨٥١٨٧ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “32 عدد ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٨ VB٢٨٥١٨٨ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “36 عدد ١٢٠,٥٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٩ VB٢٨٥١٨٩ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN10 سایز “40 عدد ١٤٢,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٠ VB٢٨٥١٩٠ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩١ VB٢٨٥١٩١ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٣,٦٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٢ VB٢٨٥١٩٢ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٤,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٣ VB٢٨٥١٩٣ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٥,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٤ VB٢٨٥١٩٤ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٦,٩٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٥ VB٢٨٥١٩٥ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٩,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٦ VB٢٨٥١٩٦ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “8 عدد ١٣,٠٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٧ VB٢٨٥١٩٧ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “10 عدد ١٦,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٨ VB٢٨٥١٩٨ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “12 عدد ٢٠,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٩ VB٢٨٥١٩٩ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “14 عدد ٢٧,٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٠ VB٢٨٥٢٠٠ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “16 عدد ٣٤,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠١ VB٢٨٥٢٠١ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “18 عدد ٣٨,٤٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٢ VB٢٨٥٢٠٢ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “20 عدد ٤٧,٩٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٣ VB٢٨٥٢٠٣ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “24 عدد ٨٧,١٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٤ VB٢٨٥٢٠٤ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “28 عدد ٩٩,٤٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٥ VB٢٨٥٢٠٥ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “32 عدد ١٢١,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٦ VB٢٨٥٢٠٦ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “36 عدد ١٤٠,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٧ VB٢٨٥٢٠٧ قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران فشار PN16 سایز “40 عدد ١٩٨,٩٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٨ VB٢٨٥٢٠٨ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “2 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٩ VB٢٨٥٢٠٩ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٢,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٠ VB٢٨٥٢١٠ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “3 عدد ٢,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١١ VB٢٨٥٢١١ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “4 عدد ٣,٥٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٢ VB٢٨٥٢١٢ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “5 عدد ٤,٥١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٣ VB٢٨٥٢١٣ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “6 عدد ٦,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٤ VB٢٨٥٢١٤ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٢,٢٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٥ VB٢٨٥٢١٥ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٢,٤٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٦ VB٢٨٥٢١٦ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٣,٠٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٧ VB٢٨٥٢١٧ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٣,٧٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٨ VB٢٨٥٢١٨ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٤,٧٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٩ VB٢٨٥٢١٩ Placeholder شیر پروانه ای دریچه چدن GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٦,٤٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٠ VB٢٨٥٢٢٠ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “2 عدد ٢,٥١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢١ VB٢٨٥٢٢١ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٢٦٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٢ VB٢٨٥٢٢٢ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “3 عدد ٣,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٣ VB٢٨٥٢٢٣ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “4 عدد ٣,٩٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٤ VB٢٨٥٢٢٤ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “5 عدد ٤,٨٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٥ VB٢٨٥٢٢٥ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN10 سایز “6 عدد ٦,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٦ VB٢٨٥٢٢٦ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “2 عدد ٢,٧٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٧ VB٢٨٥٢٢٧ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٢,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٨ VB٢٨٥٢٢٨ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “3 عدد ٣,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٩ VB٢٨٥٢٢٩ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “4 عدد ٤,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٠ VB٢٨٥٢٣٠ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “5 عدد ٥,٢٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣١ VB٢٨٥٢٣١ Placeholder شیر پروانه ای دریچه استیل GGG40 وگ ایران فشار PN16 سایز “6 عدد ٧,١٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰