مشخصات فنی و کاتالوگ

 

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ TB٢٧٤٠٠١ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ TB٢٧٤٠٠٢ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٣٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ TB٢٧٤٠٠٣ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ TB٢٧٤٠٠٤ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ TB٢٧٤٠٠٥ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ TB٢٧٤٠٠٦ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٩٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ TB٢٧٤٠٠٧ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ TB٢٧٤٠٠٨ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ١,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ TB٢٧٤٠٠٩ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ٢,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ TB٢٧٤٠١٠ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “5 عدد ٣,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ TB٢٧٤٠١١ زانو 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “6 عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ TB٢٧٤٠١٢ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ TB٢٧٤٠١٣ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٣٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ TB٢٧٤٠١٤ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ TB٢٧٤٠١٥ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ TB٢٧٤٠١٦ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ TB٢٧٤٠١٧ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٩٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ TB٢٧٤٠١٨ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ TB٢٧٤٠١٩ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ١,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ TB٢٧٤٠٢٠ زانو 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ٢,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ TB٢٧٤٠٢١ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ TB٢٧٤٠٢٢ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٤٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ TB٢٧٤٠٢٣ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ TB٢٧٤٠٢٤ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ TB٢٧٤٠٢٥ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ٤٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ TB٢٧٤٠٢٦ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ TB٢٧٤٠٢٧ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ١,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ TB٢٧٤٠٢٨ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ١,٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ TB٢٧٤٠٢٩ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ٢,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ TB٢٧٤٠٣٠ سه راه مساوی گالوانیزه توپی برزیل سایز “5 عدد ٥,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ TB٢٧٤٠٣١ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”3/4 عدد ١٦٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ TB٢٧٤٠٣٢ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”1 عدد ٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٣ TB٢٧٤٠٣٣ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”1 عدد ٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٤ TB٢٧٤٠٣٤ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٥ TB٢٧٤٠٣٥ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”1/4 1 عدد ٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٦ TB٢٧٤٠٣٦ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”1/4 1 عدد ٣٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٧ TB٢٧٤٠٣٧ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٨ TB٢٧٤٠٣٨ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٩ TB٢٧٤٠٣٩ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”1/2 1 عدد ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٠ TB٢٧٤٠٤٠ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”1/2 1 عدد ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤١ TB٢٧٤٠٤١ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”2 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٢ TB٢٧٤٠٤٢ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”2 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٣ TB٢٧٤٠٤٣ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”2 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٤ TB٢٧٤٠٤٤ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”2 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٥ TB٢٧٤٠٤٥ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1*”2 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٦ TB٢٧٤٠٤٦ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”1/2 2 عدد ١,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٧ TB٢٧٤٠٤٧ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”1/2 2 عدد ١,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٨ TB٢٧٤٠٤٨ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1*”1/2 2 عدد ١,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٩ TB٢٧٤٠٤٩ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “2*”1/2 2 عدد ١,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٠ TB٢٧٤٠٥٠ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”3 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥١ TB٢٧٤٠٥١ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”3 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٢ TB٢٧٤٠٥٢ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1*3 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٣ TB٢٧٤٠٥٣ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “2*”3 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٤ TB٢٧٤٠٥٤ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2*”3 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٥ TB٢٧٤٠٥٥ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “2*”4 عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٦ TB٢٧٤٠٥٦ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2*”4 عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٧ TB٢٧٤٠٥٧ سه راه تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3*”4 عدد ٢,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٨ TB٢٧٤٠٥٨ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”3/4 عدد ٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٩ TB٢٧٤٠٥٩ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”1 عدد ١٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٠ TB٢٧٤٠٦٠ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”1 عدد ١٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦١ TB٢٧٤٠٦١ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”1/4 1 عدد ١٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٢ TB٢٧٤٠٦٢ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”1/4 1 عدد ١٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٣ TB٢٧٤٠٦٣ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”1/4 1 عدد ١٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٤ TB٢٧٤٠٦٤ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٥ TB٢٧٤٠٦٥ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٦ TB٢٧٤٠٦٦ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”1/2 1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٧ TB٢٧٤٠٦٧ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”1/2 1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٨ TB٢٧٤٠٦٨ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2* “2 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٩ TB٢٧٤٠٦٩ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4*”2 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٠ TB٢٧٤٠٧٠ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”2 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧١ TB٢٧٤٠٧١ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”2 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٢ TB٢٧٤٠٧٢ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1*”2 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٣ TB٢٧٤٠٧٣ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1*”1/2 2 عدد ٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٤ TB٢٧٤٠٧٤ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1*”1/2 2 عدد ٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٥ TB٢٧٤٠٧٥ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1*”1/2 2 عدد ٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٦ TB٢٧٤٠٧٦ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “2*”1/2 2 عدد ٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٧ TB٢٧٤٠٧٧ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1*”3 عدد ٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٨ TB٢٧٤٠٧٨ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “2*”3 عدد ٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٩ TB٢٧٤٠٧٩ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2*”3 عدد ٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٠ TB٢٧٤٠٨٠ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “2*”4 عدد ١,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨١ TB٢٧٤٠٨١ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2*”4 عدد ١,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٢ TB٢٧٤٠٨٢ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “3*”4 عدد ١,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٣ TB٢٧٤٠٨٣ تبدیل گالوانیزه توپی برزیل سایز “4*”5 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٤ TB٢٧٤٠٨٤ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٥ TB٢٧٤٠٨٥ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٦ TB٢٧٤٠٨٦ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ١٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٧ TB٢٧٤٠٨٧ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٢٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٨ TB٢٧٤٠٨٨ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٩ TB٢٧٤٠٨٩ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٦٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٠ TB٢٧٤٠٩٠ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩١ TB٢٧٤٠٩١ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ١,١٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٢ TB٢٧٤٠٩٢ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ١,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٣ TB٢٧٤٠٩٣ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “5 عدد ٣,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٤ TB٢٧٤٠٩٤ مغزی گالوانیزه توپی برزیل سایز “6 عدد ٤,٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٥ TB٢٧٤٠٩٥ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٦ TB٢٧٤٠٩٦ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ٤٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٧ TB٢٧٤٠٩٧ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٥٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٨ TB٢٧٤٠٩٨ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٨٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٩ TB٢٧٤٠٩٩ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ١,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٠ TB٢٧٤١٠٠ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠١ TB٢٧٤١٠١ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ٣,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٢ TB٢٧٤١٠٢ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ٣,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٣ TB٢٧٤١٠٣ مهره و ماسوره گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ٤,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٤ TB٢٧٤١٠٤ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ٢٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٥ TB٢٧٤١٠٥ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ٣٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٦ TB٢٧٤١٠٦ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “1 عدد ٤٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٧ TB٢٧٤١٠٧ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٨ TB٢٧٤١٠٨ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٩ TB٢٧٤١٠٩ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “2 عدد ١,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٠ TB٢٧٤١١٠ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ٣,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١١ TB٢٧٤١١١ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “3 عدد ٣,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٢ TB٢٧٤١١٢ مهره و ماسوره سیاه توپی برزیل سایز “4 عدد ٤,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٣ TB٢٧٤١١٣ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ٨٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٤ TB٢٧٤١١٤ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٥ TB٢٧٤١١٥ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ١٤٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٦ TB٢٧٤١١٦ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٧ TB٢٧٤١١٧ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ٢٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٨ TB٢٧٤١١٨ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٤٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٩ TB٢٧٤١١٩ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ٨٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٠ TB٢٧٤١٢٠ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ١,٠٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢١ TB٢٧٤١٢١ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٢ TB٢٧٤١٢٢ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “5 عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٣ TB٢٧٤١٢٣ بوشن گالوانیزه توپی برزیل سایز “6 عدد ٣,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٤ TB٢٧٤١٢٤ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ١٠٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٥ TB٢٧٤١٢٥ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٦ TB٢٧٤١٢٦ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٢١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٧ TB٢٧٤١٢٧ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٢٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٨ TB٢٧٤١٢٨ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٩ TB٢٧٤١٢٩ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٠ TB٢٧٤١٣٠ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ١,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣١ TB٢٧٤١٣١ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ١,٥٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٢ TB٢٧٤١٣٢ چپقی 90 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “4 عدد ٢,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٣ TB٢٧٤١٣٣ چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ١٠٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٤ TB٢٧٤١٣٤ چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٥ TB٢٧٤١٣٥ چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٢١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٦ TB٢٧٤١٣٦ روپیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ١١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٧ TB٢٧٤١٣٧ روپیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ١٢٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٨ TB٢٧٤١٣٨ روپیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٢٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٩ TB٢٧٤١٣٩ روپیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٠ TB٢٧٤١٤٠ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 عدد ٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤١ TB٢٧٤١٤١ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “3/4 عدد ٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٢ TB٢٧٤١٤٢ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “1 عدد ٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٣ TB٢٧٤١٤٣ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/4 1 عدد ١٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٤ TB٢٧٤١٤٤ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 1 عدد ١٩٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٥ TB٢٧٤١٤٥ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “2 عدد ٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٦ TB٢٧٤١٤٦ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “1/2 2 عدد ٥٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٧ TB٢٧٤١٤٧ درپوش گالوانیزه توپی برزیل سایز “3 عدد ٦٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰