مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ TS٢٧٧٠٠١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ١٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ TS٢٧٧٠٠٢ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ١٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ TS٢٧٧٠٠٣ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ١٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ TS٢٧٧٠٠٤ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ٢٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ TS٢٧٧٠٠٥ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ٣٢١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ TS٢٧٧٠٠٦ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٥٤٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ TS٢٧٧٠٠٧ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٧٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ TS٢٧٧٠٠٨ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ١,٢٩٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ TS٢٧٧٠٠٩ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ٢,٤٢٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ TS٢٧٧٠١٠ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ٤,٣٣٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ TS٢٧٧٠١١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ١٠,٩٨١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ TS٢٧٧٠١٢ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ١٦٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ TS٢٧٧٠١٣ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ٢١١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ TS٢٧٧٠١٤ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ٢٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ TS٢٧٧٠١٥ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٤٦١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ TS٢٧٧٠١٦ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٥٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ TS٢٧٧٠١٧ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ٩٠٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ TS٢٧٧٠١٨ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ٢,٤٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ TS٢٧٧٠١٩ زانو 45 درجه (ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ٤,٨٦٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ TS٢٧٧٠٢٠ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ TS٢٧٧٠٢١ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٢٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ TS٢٧٧٠٢٢ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ٢٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ TS٢٧٧٠٢٣ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ٢٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ TS٢٧٧٠٢٤ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ٤٠٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ TS٢٧٧٠٢٥ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٦٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ TS٢٧٧٠٢٦ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٨٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ TS٢٧٧٠٢٧ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ١,٥٣١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ TS٢٧٧٠٢٨ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ٣,٧٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ TS٢٧٧٠٢٩ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ٧,٠٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ TS٢٧٧٠٣٠ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ١٤,٠٨٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ TS٢٧٧٠٣١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8*”1/4 عدد ٤٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ TS٢٧٧٠٣٢ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4*”1/2 عدد ٤٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ TS٢٧٧٠٣٣ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8*”1/2 عدد ٤٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ TS٢٧٧٠٣٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”3/4 عدد ٤٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ TS٢٧٧٠٣٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”1 عدد ٦٤٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ TS٢٧٧٠٣٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4*”1 عدد ٦٤٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ TS٢٧٧٠٣٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٩٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ TS٢٧٧٠٣٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4*”1/4 1 عدد ٩٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ TS٢٧٧٠٣٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1*”1/4 1 عدد ٩٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ TS٢٧٧٠٤٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”1/2 1 عدد ١,٤٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ TS٢٧٧٠٤١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4*”1/2 1 عدد ١,٤٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ TS٢٧٧٠٤٢ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1*”1/2 1 عدد ١,٤٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ TS٢٧٧٠٤٣ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1*”1/2 1 عدد ١,٤٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ TS٢٧٧٠٤٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”2 عدد ٢,٤٠٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ TS٢٧٧٠٤٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4*”2 عدد ٢,٤٠٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ TS٢٧٧٠٤٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1*”2 عدد ٢,٤٠٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ TS٢٧٧٠٤٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1*”2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ TS٢٧٧٠٤٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1*”2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ TS٢٧٧٠٤٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”1/2 2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ TS٢٧٧٠٥٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4*”1/2 2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ TS٢٧٧٠٥١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1*”1/2 2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ TS٢٧٧٠٥٢ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1*”1/2 2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ TS٢٧٧٠٥٣ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1*”1/2 2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ TS٢٧٧٠٥٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2*”1/2 2 عدد ٤,٥٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ TS٢٧٧٠٥٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ TS٢٧٧٠٥٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ TS٢٧٧٠٥٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ TS٢٧٧٠٥٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ TS٢٧٧٠٥٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ TS٢٧٧٠٦٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ TS٢٧٧٠٦١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2*”3 عدد ٨,٥٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ TS٢٧٧٠٦٢ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ٦٣٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ TS٢٧٧٠٦٣ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٦٣٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ TS٢٧٧٠٦٤ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ٦٣٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ TS٢٧٧٠٦٥ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ١,٠١٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ TS٢٧٧٠٦٦ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ١,١٧٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ TS٢٧٧٠٦٧ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ١,٨١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ TS٢٧٧٠٦٨ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٢,٣٤٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ TS٢٧٧٠٦٩ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ٣,٠١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ TS٢٧٧٠٧٠ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ٣٦٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ TS٢٧٧٠٧١ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٣٦٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ TS٢٧٧٠٧٢ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ٤٠٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ TS٢٧٧٠٧٣ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ٤٦١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ TS٢٧٧٠٧٤ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ٥٤٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ TS٢٧٧٠٧٥ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٩١٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ TS٢٧٧٠٧٦ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ١,١٠٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ TS٢٧٧٠٧٧ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ١,٣٦٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ TS٢٧٧٠٧٨ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ٣,٧٤٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ TS٢٧٧٠٧٩ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ٥,٨٨٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ TS٢٧٧٠٨٠ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ١٢,٠٣٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ TS٢٧٧٠٨١ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ٦٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ TS٢٧٧٠٨٢ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٧٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ TS٢٧٧٠٨٣ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ TS٢٧٧٠٨٤ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ١٠٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ TS٢٧٧٠٨٥ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ١٦٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ TS٢٧٧٠٨٦ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٢١٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ TS٢٧٧٠٨٧ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٢٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ TS٢٧٧٠٨٨ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ٤٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ TS٢٧٧٠٨٩ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ٩٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ TS٢٧٧٠٩٠ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ١,٥٥١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ TS٢٧٧٠٩١ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ٣,٣٤٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ TS٢٧٧٠٩٢ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ٦٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ TS٢٧٧٠٩٣ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ TS٢٧٧٠٩٤ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ١٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ TS٢٧٧٠٩٥ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ١٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ TS٢٧٧٠٩٦ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ١٨٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ TS٢٧٧٠٩٧ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٢٤٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ TS٢٧٧٠٩٨ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٣١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ TS٢٧٧٠٩٩ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ٤٨٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ TS٢٧٧١٠٠ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ١,١٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ TS٢٧٧١٠١ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ١,٧٤٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ TS٢٧٧١٠٢ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ٤,٠٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ TS٢٧٧١٠٣ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ٦٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ TS٢٧٧١٠٤ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ TS٢٧٧١٠٥ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ١٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ TS٢٧٧١٠٦ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ١٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ TS٢٧٧١٠٧ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ١٦٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ TS٢٧٧١٠٨ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٢٤٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ TS٢٧٧١٠٩ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٣١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ TS٢٧٧١١٠ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ٤٨٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ TS٢٧٧١١١ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ١,١٣٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ TS٢٧٧١١٢ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ١,٧٤٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ TS٢٧٧١١٣ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ٣,٤٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ TS٢٧٧١١٤ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “1/4 عدد ١٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ TS٢٧٧١١٥ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “3/8 عدد ١٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ TS٢٧٧١١٦ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “1/2 عدد ١٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ TS٢٧٧١١٧ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “3/4 عدد ٢٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ TS٢٧٧١١٨ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “1 عدد ٣٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ TS٢٧٧١١٩ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “1/4 1 عدد ٤٤٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ TS٢٧٧١٢٠ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “1/2 1 عدد ٥٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ TS٢٧٧١٢١ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “2 عدد ٧٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ TS٢٧٧١٢٢ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “1/2 2 عدد ١,٤٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ TS٢٧٧١٢٣ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “3 عدد ٢,٢٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ TS٢٧٧١٢٤ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 سایز “4 عدد ٤,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ TS٢٧٧١٢٥ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 عدد ١٩٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ TS٢٧٧١٢٦ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/8 عدد ٢٠٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ TS٢٧٧١٢٧ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 عدد ٢٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ TS٢٧٧١٢٨ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3/4 عدد ٢٥٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ TS٢٧٧١٢٩ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1 عدد ٢٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ TS٢٧٧١٣٠ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/4 1 عدد ٤٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣١ TS٢٧٧١٣١ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 1 عدد ٥٦٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٢ TS٢٧٧١٣٢ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “2 عدد ٧٩٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٣ TS٢٧٧١٣٣ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “1/2 2 عدد ١,٥٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٤ TS٢٧٧١٣٤ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “3 عدد ٢,١٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٥ TS٢٧٧١٣٥ ساکولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 SW سایز “4 عدد ٣,١٧٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰