فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ DS٢٨٩٠٠١ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “1/2 وزن 7 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤٤٦,٢٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ DS٢٨٩٠٠٢ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “3/4 وزن 9 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥٨٢,٧٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ DS٢٨٩٠٠٣ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “1 وزن 13.5 کیلوگرم شاخه (6متری) ٨٦١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ DS٢٨٩٠٠٤ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “1/4 1 وزن 17.5 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,١٣٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ DS٢٨٩٠٠٥ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “1/2 1 وزن 20 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٣٠٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ DS٢٨٩٠٠٦ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “2 وزن 26 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٨٣٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ DS٢٨٩٠٠٧ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “1/2 2 وزن 33 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,١٧٣,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ DS٢٨٩٠٠٨ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “3 وزن 40 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٦٠٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ DS٢٨٩٠٠٩ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “4 وزن 67 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤,٣٨٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ DS٢٨٩٠١٠ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “5 وزن 81 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥,٤٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ DS٢٨٩٠١١ Placeholder لوله گازی سپنتا سایز “6 وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦,٥١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰