فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ IS٢٨٧٠٠١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “1/2 وزن 7/8 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤٦٩,٣٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ IS٢٨٧٠٠٢ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “3/4 وزن 10/2 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦٥١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ IS٢٨٧٠٠٣ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “1 وزن 15/2 کیلوگرم شاخه (6متری) ٩٨٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ IS٢٨٧٠٠٤ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “1/4 1 وزن 20 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٣٠٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ IS٢٨٧٠٠٥ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “1/2 1 وزن 24 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٤٩١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ IS٢٨٧٠٠٦ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “2 وزن 36 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٣١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ IS٢٨٧٠٠٧ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “1/2 2 وزن 44 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٨٥٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ IS٢٨٧٠٠٨ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “3 وزن 55 کیلوگرم شاخه (6متری) ٣,٥٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ IS٢٨٧٠٠٩ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “4 وزن 73 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤,٧٤٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ IS٢٨٧٠١٠ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “5 وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦,٥١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ IS٢٨٧٠١١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپنتا سایز “6 وزن 125 کیلوگرم شاخه (6متری) ٨,٠٦٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰