فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ SD٢٨٨٠٠١ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “1/2 وزن 7.3 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤٦٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ SD٢٨٨٠٠٢ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “3/4 وزن 9.2 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥٨٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ SD٢٨٨٠٠٣ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “1 وزن 14 کیلوگرم شاخه (6متری) ٨٧١,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ SD٢٨٨٠٠٤ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “1/4 1 وزن 18 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,١٧٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ SD٢٨٨٠٠٥ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “1/2 1 وزن 21 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٣٦٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ SD٢٨٨٠٠٦ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “2 وزن 31 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٠٤٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ SD٢٨٨٠٠٧ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “1/2 2 وزن 39 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٥٧٢,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ SD٢٨٨٠٠٨ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “3 وزن 45 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٩٧١,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ SD٢٨٨٠٠٩ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “4 وزن 60 کیلوگرم شاخه (6متری) ٣,٩٦٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ SD٢٨٨٠١٠ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “5 وزن 82 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥,٤٠٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ SD٢٨٨٠١١ Placeholder لوله گازی سپاهان سایز “6 وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦,٦١٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰