فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ SA٢٨٦٠٠١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “1/2 وزن 7/7 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ SA٢٨٦٠٠٢ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “3/4 وزن 10/2 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ SA٢٨٦٠٠٣ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “1 وزن 14/2 کیلوگرم شاخه (6متری) ٩٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ SA٢٨٦٠٠٤ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “1/4 1 وزن 20 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ SA٢٨٦٠٠٥ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “1/2 1 وزن 24 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٥٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ SA٢٨٦٠٠٦ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “2 وزن 34 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٢٢٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ SA٢٨٦٠٠٧ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “1/2 2 وزن 44 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ SA٢٨٦٠٠٨ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “3 وزن 52 کیلوگرم شاخه (6متری) ٣,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ SA٢٨٦٠٠٩ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “4 وزن 67 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤,٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ SA٢٨٦٠١٠ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “5 وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦,٦٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ SA٢٨٦٠١١ Placeholder لوله سیاه گازی API سپاهان سایز “6 وزن 125 کیلوگرم شاخه (6متری) ٨,١٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰