فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ SG٢٩٠٠٠١ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “1/2 وزن 6 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥٤٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ SG٢٩٠٠٠٢ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “1/2 وزن 7 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ SG٢٩٠٠٠٣ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “3/4 وزن 8 کیلوگرم شاخه (6متری) ٧٢٤,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ SG٢٩٠٠٠٤ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “3/4 وزن 9/5 کیلوگرم شاخه (6متری) ٨٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ SG٢٩٠٠٠٥ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “1 وزن 12 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٠٢٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ SG٢٩٠٠٠٦ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “1 وزن 14 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٢٠٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ SG٢٩٠٠٠٧ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “1/4 1 وزن 16 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٣٤٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ SG٢٩٠٠٠٨ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “1/4 1 وزن 18 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٥١٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ SG٢٩٠٠٠٩ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “1/2 1 وزن 18 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٥٢٢,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ SG٢٩٠٠١٠ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “1/2 1 وزن 21 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٨٠٦,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ SG٢٩٠٠١١ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “2 وزن 23 کیلوگرم شاخه (6متری) ١,٩٧٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ SG٢٩٠٠١٢ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “2 وزن 26 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,١٩٤,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ SG٢٩٠٠١٣ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “1/2 2 وزن 33 کیلوگرم شاخه (6متری) ٢,٨٨٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ SG٢٩٠٠١٤ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “1/2 2 وزن 39 کیلوگرم شاخه (6متری) ٣,٣٠٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ SG٢٩٠٠١٥ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “3 وزن 39 کیلوگرم شاخه (6متری) ٣,٤١٢,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ SG٢٩٠٠١٦ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “3 وزن 52 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤,٣٥٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ SG٢٩٠٠١٧ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “4 وزن 52 کیلوگرم شاخه (6متری) ٤,٤٣١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ SG٢٩٠٠١٨ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “4 وزن 68 کیلوگرم شاخه (6متری) ٥,٦١٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ SG٢٩٠٠١٩ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “5 وزن 82 کیلوگرم شاخه (6متری) ٦,٦٦٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ SG٢٩٠٠٢٠ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “5 وزن 102 کیلوگرم شاخه (6متری) ٨,٥٠٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ SG٢٩٠٠٢١ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سبک سایز “6 وزن 88 کیلوگرم شاخه (6متری) ٧,٠٣٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ SG٢٩٠٠٢٢ Placeholder لوله گالوانیزه ساوه سنگین سایز “6 وزن 122 کیلوگرم شاخه (6متری) ١٠,٤٤٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰