فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ CM٢٩٣٠٠١ لوله مانسمان چینی سایز “1/2 ضخامت 2.5 MM وزن 7 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ CM٢٩٣٠٠٢ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “1/2 ضخامت 2.78 MM وزن 7.6 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ CM٢٩٣٠٠٣ لوله مانسمان چینی سایز “3/4 ضخامت 2.5 MM وزن 9 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ CM٢٩٣٠٠٤ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “3/4 ضخامت 2.87 MM وزن 10.2 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ CM٢٩٣٠٠٥ لوله مانسمان چینی سایز “1 ضخامت 2.7 MM وزن 13 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ CM٢٩٣٠٠٦ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “1 ضخامت 3.38 MM وزن 15 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ CM٢٩٣٠٠٧ لوله مانسمان چینی سایز “1/4 1 ضخامت 2.8 MM وزن 16 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ CM٢٩٣٠٠٨ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “1/4 1 ضخامت 3.56 MM وزن 19 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ CM٢٩٣٠٠٩ لوله مانسمان چینی سایز “1/2 1 ضخامت 2.8 MM وزن 19 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ CM٢٩٣٠١٠ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “1/2 1 ضخامت 3.68 MM وزن 24 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ CM٢٩٣٠١١ لوله مانسمان چینی سایز “2 ضخامت 3 MM وزن 25 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ CM٢٩٣٠١٢ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “2 ضخامت 3.9 MM وزن 31.5 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ CM٢٩٣٠١٣ لوله مانسمان چینی سایز “1/2 2 ضخامت 3.2 MM وزن 37 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ CM٢٩٣٠١٤ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “1/2 2 ضخامت 5.15 MM وزن 51 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ CM٢٩٣٠١٥ لوله مانسمان چینی سایز “3 ضخامت 3.5 MM وزن 44 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ CM٢٩٣٠١٦ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “3 ضخامت 5.5 MM وزن 69 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ CM٢٩٣٠١٧ لوله مانسمان چینی سایز “4 ضخامت 4 MM وزن 66 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ CM٢٩٣٠١٨ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “4 ضخامت 6 MM وزن 96 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ CM٢٩٣٠١٩ لوله مانسمان چینی سایز “5 ضخامت 5 MM وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ CM٢٩٣٠٢٠ لوله مانسمان رده 40 سایز “5 ضخامت 6.5 MM وزن 130 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ CM٢٩٣٠٢١ لوله مانسمان چینی سایز “6 ضخامت 6 MM وزن 135 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ CM٢٩٣٠٢٢ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “6 ضخامت 7.1 MM وزن 168 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ CM٢٩٣٠٢٣ لوله مانسمان چینی سایز “8 ضخامت 6.35 MM وزن 200 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ CM٢٩٣٠٢٤ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “8 ضخامت 8.18 MM وزن 255 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ CM٢٩٣٠٢٥ لوله مانسمان چینی سایز “10 ضخامت 6.35 MM وزن 252 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ CM٢٩٣٠٢٦ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “10 ضخامت 9.27 MM وزن 360 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ CM٢٩٣٠٢٧ لوله مانسمان چینی سایز “12 ضخامت 6.35 MM وزن 300 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ CM٢٩٣٠٢٨ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “12 ضخامت 10.31 MM وزن 480 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ CM٢٩٣٠٢٩ لوله مانسمان چینی سایز “14 ضخامت 6.35 MM وزن 420 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ CM٢٩٣٠٣٠ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “14 ضخامت 11.13 MM وزن 570 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ CM٢٩٣٠٣١ لوله مانسمان چینی سایز “16 ضخامت 7.9 MM وزن 470 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ CM٢٩٣٠٣٢ لوله مانسمان رده 40 چینی سایز “16 ضخامت 12.7 MM وزن 750 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰