مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ PE٢٠٢٠٠٧ شیر فلکه کشویی برنجی PN16 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ PE٢٠٢٠٠٨ شیر فلکه کشویی برنجی PN16 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “3/4 عدد ١,٧٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ PE٢٠٢٠٠٩ شیر فلکه کشویی برنجی PN16 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ PE٢٠٢٠١٠ شیر فلکه کشویی برنجی PN16 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/4 1 عدد ٣,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ PE٢٠٢٠١١ شیر فلکه کشویی برنجی PN16 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 1 عدد ٤,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ PE٢٠٢٠١٢ شیر فلکه کشویی برنجی PN16 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “2 عدد ٦,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ PE٢٠٣٠٠٧ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 عدد ١,٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ PE٢٠٣٠٠٨ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “3/4 عدد ٢,٧٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ PE٢٠٣٠٠٩ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1 عدد ٣,٦٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ PE٢٠٣٠١٠ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/4 1 عدد ٤,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ PE٢٠٣٠١١ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 1 عدد ٦,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ PE٢٠٣٠١٢ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “2 عدد ٩,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ PE٢٠٣٠١٣ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 2 عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ PE٢٠٣٠١٤ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “3 عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ PE٢٠٣٠١٥ شیر فلکه کشویی برنجی PN20 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “4 عدد ٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ PE٢٤٢١٠٣ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 عدد ٩٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ PE٢٤٢١٠٤ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “3/4 عدد ١,٣٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ PE٢٤٢١٠٥ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1 عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ PE٢٤٢١٠٦ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/4 1 عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ PE٢٤٢١٠٧ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 1 عدد ٣,٨٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ PE٢٤٢١٠٨ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “2 عدد ٤,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ PE٢٤٢١٠٩ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “1/2 2 عدد ١٢,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ PE٢٤٢١١٠ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “3 عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ PE٢٤٢١١١ شیر گازی برنجی PN25 پیگلر انگلستان PEGLER سایز “4 عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰