مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ NT٢٧٦٤٠١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/4 عدد ٢٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ NT٢٧٦٤٠٢ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3/8 عدد ٢٢,٩٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ NT٢٧٦٤٠٣ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 عدد ٢٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ NT٢٧٦٤٠٤ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3/4 عدد ٢٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ NT٢٧٦٤٠٥ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1 عدد ٤٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ NT٢٧٦٤٠٦ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٦٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ NT٢٧٦٤٠٧ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٩٥٣
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ NT٢٧٦٤٠٨ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “2 عدد ١,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ NT٢٧٦٤٠٩ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٣,٠٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ NT٢٧٦٤١٠ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3 عدد ٥,٥١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ NT٢٧٦٤١١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “4 عدد ١١,٥٠٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ NT٢٧٦٤١٢ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ NT٢٧٦٤١٣ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3/8 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ NT٢٧٦٤١٤ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 عدد ٢٤٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ NT٢٧٦٤١٥ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3/4 عدد ٣١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ NT٢٧٦٤١٦ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ NT٢٧٦٤١٧ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/4 1 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ NT٢٧٦٤١٨ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ NT٢٧٦٤١٩ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “2 عدد ١,٣٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ NT٢٧٦٤٢٠ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ NT٢٧٦٤٢١ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ NT٢٧٦٤٢٢ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ NT٢٧٦٤٢٣ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/4 عدد ٢٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ NT٢٧٦٤٢٤ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3/8 عدد ٣٣١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ NT٢٧٦٤٢٥ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 عدد ٣٣٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ NT٢٧٦٤٢٦ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3/4 عدد ٣٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ NT٢٧٦٤٢٧ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1 عدد ٦٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ NT٢٧٦٤٢٨ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٩٣٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ NT٢٧٦٤٢٩ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١,٣١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ NT٢٧٦٤٣٠ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “2 عدد ٢,٢٤٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ NT٢٧٦٤٣١ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٤,٢٥٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ NT٢٧٦٤٣٢ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “3 عدد ٧,٩٦١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ NT٢٧٦٤٣٣ سه راه مساوی (ELBOW) فشارقوی کلاس 2000 NPT سایز “4 عدد ١٥,٨١٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ NT٢٧٦٠٠١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٢٥٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ NT٢٧٦٠٠٢ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٢٥٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ NT٢٧٦٠٠٣ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٣٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ NT٢٧٦٠٠٤ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٤٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ NT٢٧٦٠٠٥ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٧٧٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ NT٢٧٦٠٠٦ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ١,٠٧٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ NT٢٧٦٠٠٧ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ NT٢٧٦٠٠٨ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٢,٤٦٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ NT٢٧٦٠٠٩ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٤,٧٢٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ NT٢٧٦٠١٠ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ٧,٧٠٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ NT٢٧٦٠١١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 3000 سایز “4 عدد ١٤,١٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ NT٢٧٦٠١٢ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 3000 سایز “1/4 عدد ١٦٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ NT٢٧٦٠١٣ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 3000 سایز “3/8 عدد ١٦٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ NT٢٧٦٠١٤ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 3000 سایز “1/2 عدد ١٩٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ NT٢٧٦٠١٥ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٢٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ NT٢٧٦٠١٦ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٤٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ NT٢٧٦٠١٧ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPTسایز “1/4 1 عدد ٦١٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ NT٢٧٦٠١٨ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٩٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ NT٢٧٦٠١٩ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ١,٢٣٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ NT٢٧٦٠٢٠ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٤,٤٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ NT٢٧٦٠٢١ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ٧,٢٧٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ NT٢٧٦٠٢٢ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ١٢,٦٤٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ NT٢٧٦٠٢٣ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٣٤٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ NT٢٧٦٠٢٤ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس NPT 3000 سایز “3/8 عدد ٣٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ NT٢٧٦٠٢٥ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٤١٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ NT٢٧٦٠٢٦ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٦٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ NT٢٧٦٠٢٧ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٩٨٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ NT٢٧٦٠٢٨ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ١,٣٨١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ NT٢٧٦٠٢٩ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٢,٣٦٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ NT٢٧٦٠٣٠ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٣,١٩٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ NT٢٧٦٠٣١ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٥,٩١٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ NT٢٧٦٠٣٢ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ٩,٨١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ NT٢٧٦٠٣٣ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ١٨,٤١٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ NT٢٧٦٠٣٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4*3/8 عدد ٨٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ NT٢٧٦٠٣٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4*”1/2 عدد ٨٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ NT٢٧٦٠٣٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8*”1/2 عدد ٨٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ NT٢٧٦٠٣٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”3/4 عدد ٨٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ NT٢٧٦٠٣٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”1 عدد ١,٣٦١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ NT٢٧٦٠٣٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4*”1 عدد ١,٣٦١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ NT٢٧٦٠٤٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”1/4 1 عدد ١,٩١١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ NT٢٧٦٠٤١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4*”1/4 1 عدد ١,٩١١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ NT٢٧٦٠٤٢ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1*”1/4 1 عدد ١,٩١١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ NT٢٧٦٠٤٣ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٣,٢٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ NT٢٧٦٠٤٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٣,٢٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ NT٢٧٦٠٤٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1*”1/2 1 عدد ٣,٢٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ NT٢٧٦٠٤٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1*”1/2 1 عدد ٣,٢٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ NT٢٧٦٠٤٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”2 عدد ٤,٤٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ NT٢٧٦٠٤٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4*”2 عدد ٤,٤٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ NT٢٧٦٠٤٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1*”2 عدد ٤,٤٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ NT٢٧٦٠٥٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1*”2 عدد ٤,٤٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ NT٢٧٦٠٥١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1*”2 عدد ٤,٤٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ NT٢٧٦٠٥٢ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”1/2 2 عدد ٨,١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ NT٢٧٦٠٥٣ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4*”1/2 2 عدد ٨,١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ NT٢٧٦٠٥٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1*”1/2 2 عدد ٨,١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ NT٢٧٦٠٥٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1*”1/2 2 عدد ٨,١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ NT٢٧٦٠٥٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1*”1/2 2 عدد ٨,١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ NT٢٧٦٠٥٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2*”1/2 2 عدد ٨,١٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ NT٢٧٦٠٥٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ NT٢٧٦٠٥٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ NT٢٧٦٠٦٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ NT٢٧٦٠٦١ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز 1/4 1*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ NT٢٧٦٠٦٢ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ NT٢٧٦٠٦٣ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ NT٢٧٦٠٦٤ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2*”3 عدد ١٣,٥٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ NT٢٧٦٠٦٥ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1*”4 عدد ٢٥,٥٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ NT٢٧٦٠٦٦ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز 1/4 1*”4 عدد ٢٥,٥٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ NT٢٧٦٠٦٧ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1*”4 عدد ٢٥,٥٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ NT٢٧٦٠٦٨ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2*”4 عدد ٢٥,٥٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ NT٢٧٦٠٦٩ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2*”4 عدد ٢٥,٥٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ NT٢٧٦٠٧٠ سه راه تبدیلی (RED TEE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3*”4 عدد ٢٥,٥٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ NT٢٧٦٠٧١ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٨٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ NT٢٧٦٠٧٢ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٨٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ NT٢٧٦٠٧٣ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ١,٣٤٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ NT٢٧٦٠٧٤ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ١,٦٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ NT٢٧٦٠٧٥ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٢,٤٠٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ NT٢٧٦٠٧٦ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٣,١١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ NT٢٧٦٠٧٧ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٣,٩٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ NT٢٧٦٠٧٨ چهار راه (CROSS) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٥,٤٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ NT٢٧٦٠٧٩ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٥٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ NT٢٧٦٠٨٠ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٥٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ NT٢٧٦٠٨١ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٥١٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ NT٢٧٦٠٨٢ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٥٨٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ NT٢٧٦٠٨٣ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٦٩٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ NT٢٧٦٠٨٤ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPTسایز “1/4 1 عدد ١,٣١١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ NT٢٧٦٠٨٥ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١,٥٨١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ NT٢٧٦٠٨٦ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ١,٩٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ NT٢٧٦٠٨٧ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٤,٤٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ NT٢٧٦٠٨٨ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ٦,٩٥٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ NT٢٧٦٠٨٩ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ١٤,٢٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ NT٢٧٦٠٩٠ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ١٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ NT٢٧٦٠٩١ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ١٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ NT٢٧٦٠٩٢ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ١٢٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ NT٢٧٦٠٩٣ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ١٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ NT٢٧٦٠٩٤ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٢٥١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ NT٢٧٦٠٩٥ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٣٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ NT٢٧٦٠٩٦ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٣٩٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ NT٢٧٦٠٩٧ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٦٨٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣١ NT٢٧٦٠٩٨ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١,٠٣٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٢ NT٢٧٦٠٩٩ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ١,٦٨٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٣ NT٢٧٦١٠٠ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٣,٩٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٤ NT٢٧٦١٠١ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٥ NT٢٧٦١٠٢ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٦ NT٢٧٦١٠٣ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ١١٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٧ NT٢٧٦١٠٤ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ١٦٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٨ NT٢٧٦١٠٥ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٢٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٩ NT٢٧٦١٠٦ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٤١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٠ NT٢٧٦١٠٧ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٥٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤١ NT٢٧٦١٠٨ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٧٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٢ NT٢٧٦١٠٩ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٣ NT٢٧٦١١٠ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ١,٩٧٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٤ NT٢٧٦١١١ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٣,٩٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٥ NT٢٧٦١١٢ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “1/4 عدد ٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٦ NT٢٧٦١١٣ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “3/8 عدد ٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٧ NT٢٧٦١١٤ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “1/2 عدد ١٣٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٨ NT٢٧٦١١٥ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “3/4 عدد ١٩٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٩ NT٢٧٦١١٦ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “1 عدد ٢٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٠ NT٢٧٦١١٧ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “1/4 1 عدد ٤٤٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥١ NT٢٧٦١١٨ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “1/2 1 عدد ٦٤١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٢ NT٢٧٦١١٩ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “2 عدد ٨٥٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٣ NT٢٧٦١٢٠ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “1/2 2 عدد ١,٦٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٤ NT٢٧٦١٢١ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “3 عدد ٢,١٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٥ NT٢٧٦١٢٢ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “4 عدد ٥,١١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٦ NT٢٧٦١٢٣ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٧٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٧ NT٢٧٦١٢٤ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٧٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٨ NT٢٧٦١٢٥ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٧٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٩ NT٢٧٦١٢٦ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ١٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٠ NT٢٧٦١٢٧ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ١٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦١ NT٢٧٦١٢٨ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٢٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٢ NT٢٧٦١٢٩ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٣٠٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٣ NT٢٧٦١٣٠ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٣٩٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٤ NT٢٧٦١٣١ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٧٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٥ NT٢٧٦١٣٢ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ١,٦٢٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٦ NT٢٧٦١٣٣ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٣,٢٧٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٧ NT٢٧٦١٣٤ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٦٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٨ NT٢٧٦١٣٥ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٧٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٩ NT٢٧٦١٣٦ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٨٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٠ NT٢٧٦١٣٧ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ١٢٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧١ NT٢٧٦١٣٨ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ١٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٢ NT٢٧٦١٣٩ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٢٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٣ NT٢٧٦١٤٠ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٢٨٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٤ NT٢٧٦١٤١ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٤٤٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٥ NT٢٧٦١٤٢ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٨٦٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٦ NT٢٧٦١٤٣ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ١,٢٨٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٧ NT٢٧٦١٤٤ درپوش 6 گوش (HEX PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٢,١٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٨ NT٢٧٦١٤٥ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٩ NT٢٧٦١٤٦ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٠ NT٢٧٦١٤٧ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨١ NT٢٧٦١٤٨ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٢ NT٢٧٦١٤٩ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ١٣٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٣ NT٢٧٦١٥٠ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٢٠٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٤ NT٢٧٦١٥١ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٢٩٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٥ NT٢٧٦١٥٢ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٤٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٦ NT٢٧٦١٥٣ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٧ NT٢٧٦١٥٤ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ١,٧٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٨ NT٢٧٦١٥٥ درپوش گرد (ROUND PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٣,٢٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٩ NT٢٧٦١٥٦ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٧٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٠ NT٢٧٦١٥٧ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩١ NT٢٧٦١٥٨ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٢ NT٢٧٦١٥٩ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ١١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٣ NT٢٧٦١٦٠ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ١٦٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٤ NT٢٧٦١٦١ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٢٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٥ NT٢٧٦١٦٢ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٢٦٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٦ NT٢٧٦١٦٣ درپوش گرد 4 گوش (SQ PLUG) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٤٣٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٧ NT٢٧٦١٦٤ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 مختلف عدد ٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٨ NT٢٧٦١٦٥ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 مختلف عدد ٩٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٩ NT٢٧٦١٦٦ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 مختلف عدد ١١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٠ NT٢٧٦١٦٧ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 مختلف عدد ١٥٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠١ NT٢٧٦١٦٨ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 مختلف عدد ٢١٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٢ NT٢٧٦١٦٩ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 مختلف عدد ٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٣ NT٢٧٦١٧٠ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 مختلف عدد ٣٥٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٤ NT٢٧٦١٧١ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 مختلف عدد ٥٦٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٥ NT٢٧٦١٧٢ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 مختلف عدد ١,١٠٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٦ NT٢٧٦١٧٣ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 مختلف عدد ١,٧٥١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٧ NT٢٧٦١٧٤ بوشن تبدیل (HEX BUSH) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 مختلف عدد ٣,٣٦٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٨ NT٢٧٦١٧٥ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ١٢١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٩ NT٢٧٦١٧٦ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ١٢١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٠ NT٢٧٦١٧٧ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ١٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١١ NT٢٧٦١٧٨ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٢٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٢ NT٢٧٦١٧٩ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٣٢٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٣ NT٢٧٦١٨٠ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٤٥٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٤ NT٢٧٦١٨١ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٦٣٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٥ NT٢٧٦١٨٢ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ١,٠٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٦ NT٢٧٦١٨٣ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٢,٢٤٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٧ NT٢٧٦١٨٤ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ٣,٣٦٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٨ NT٢٧٦١٨٥ مغزی (HEX NIPPLE) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٥,٨٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٩ NT٢٧٦١٨٦ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٤٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٠ NT٢٧٦١٨٧ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٤٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢١ NT٢٧٦١٨٨ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٤٩٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٢ NT٢٧٦١٨٩ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٦٣٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٣ NT٢٧٦١٩٠ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٨١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٤ NT٢٧٦١٩١ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ١,٣٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٥ NT٢٧٦١٩٢ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١,٧٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٦ NT٢٧٦١٩٣ زانو چپقی (ST ELBOW) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ٢,٥٦٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٧ NT٢٧٦١٩٤ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 عدد ٢٥٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٨ NT٢٧٦١٩٥ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/8 عدد ٢٥٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٩ NT٢٧٦١٩٦ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 عدد ٣٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٠ NT٢٧٦١٩٧ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3/4 عدد ٣٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣١ NT٢٧٦١٩٨ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1 عدد ٣٦٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٢ NT٢٧٦١٩٩ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٥١٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٣ NT٢٧٦٢٠٠ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٧٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٤ NT٢٧٦٢٠١ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “2 عدد ١,٠١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٥ NT٢٧٦٢٠٢ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١,٥٣٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٦ NT٢٧٦٢٠٣ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “3 عدد ٢,٠٨٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٧ NT٢٧٦٢٠٤ تردولت (OUTLET REDUCING WAY) فشار قوی کلاس 3000 NPT سایز “4 عدد ٣,٠٨٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٨ NT٢٧٦٢٠٥ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 عدد ٢٤٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣٩ NT٢٧٦٢٠٦ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “3/8 عدد ٢٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٠ NT٢٧٦٢٠٧ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 عدد ٤٣٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤١ NT٢٧٦٢٠٨ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ٧٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٢ NT٢٧٦٢٠٩ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ١,٠٢٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٣ NT٢٧٦٢١٠ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 1 عدد ١,٧٦٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٤ NT٢٧٦٢١١ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٢,٣٤٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٥ NT٢٧٦٢١٢ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ٤,٤٨٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٦ NT٢٧٦٢١٣ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٧,٣٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٧ NT٢٧٦٢١٤ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ١٢,٣٣١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٨ NT٢٧٦٢١٥ زانو 90 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 6000 سایز “4 عدد ١٣,٤٨٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤٩ NT٢٧٦٢١٦ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 6000 سایز “1/4 عدد ٢٤٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٠ NT٢٧٦٢١٧ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 6000 سایز “3/8 عدد ٢٨٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥١ NT٢٧٦٢١٨ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس NPT 6000 سایز “1/2 عدد ٣٨٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٢ NT٢٧٦٢١٩ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ٥٩٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٣ NT٢٧٦٢٢٠ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ٩٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٤ NT٢٧٦٢٢١ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPTسایز “1/4 1 عدد ١,٣٦٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٥ NT٢٧٦٢٢٢ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١,٨١٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٦ NT٢٧٦٢٢٣ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ٤,٢٠٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٧ NT٢٧٦٢٢٤ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٧,٠٠٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٨ NT٢٧٦٢٢٥ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ١٢,٠١٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥٩ NT٢٧٦٢٢٦ زانو 45 درجه (ELBOW) فشارقوی کلاس 6000 NPT سایز “4 عدد ١٣,٤٨٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٠ NT٢٧٦٢٢٧ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 عدد ٣٥٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦١ NT٢٧٦٢٢٨ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس NPT 6000 سایز “3/8 عدد ٣٩٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٢ NT٢٧٦٢٢٩ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 عدد ٥٧٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٣ NT٢٧٦٢٣٠ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ٩٣٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٤ NT٢٧٦٢٣١ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ١,٣١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٥ NT٢٧٦٢٣٢ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٢,٢٤٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٦ NT٢٧٦٢٣٣ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٣,٠٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٧ NT٢٧٦٢٣٤ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ٥,٦٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٨ NT٢٧٦٢٣٥ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٩,٣٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦٩ NT٢٧٦٢٣٦ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ١٦,٧٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٠ NT٢٧٦٢٣٧ سه راه مساوی (TEE) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “4 عدد ١٧,٥٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧١ NT٢٧٦٢٣٨ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 عدد ٥٥٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٢ NT٢٧٦٢٣٩ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/8 عدد ٥٥٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٣ NT٢٧٦٢٤٠ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 عدد ٦٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٤ NT٢٧٦٢٤١ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ٩٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٥ NT٢٧٦٢٤٢ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ١,٣١٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٦ NT٢٧٦٢٤٣ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPTسایز “1/4 1 عدد ١,٦٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٧ NT٢٧٦٢٤٤ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ١,٩٥٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٨ NT٢٧٦٢٤٥ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ٥,٢٥٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧٩ NT٢٧٦٢٤٦ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٠ NT٢٧٦٢٤٧ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ١٦,٧٧١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨١ NT٢٧٦٢٤٨ مهره و ماسوره (UNION) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٢ NT٢٧٦٢٤٩ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 عدد ١١٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٣ NT٢٧٦٢٥٠ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/8 عدد ١٣٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٤ NT٢٧٦٢٥١ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 عدد ١٨٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٥ NT٢٧٦٢٥٢ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ٢٦٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٦ NT٢٧٦٢٥٣ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ٣٤٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٧ NT٢٧٦٢٥٤ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٤٢٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٨ NT٢٧٦٢٥٥ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٧٠٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨٩ NT٢٧٦٢٥٦ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ١,١٠٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٠ NT٢٧٦٢٥٧ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١,٨٠٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩١ NT٢٧٦٢٥٨ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ٤,٢٠٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٢ NT٢٧٦٢٥٩ کپ (CAP) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “4 عدد ٥,٤٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٣ NT٢٧٦٢٦٠ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 عدد ١٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٤ NT٢٧٦٢٦١ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/8 عدد ١٢٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٥ NT٢٧٦٢٦٢ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 عدد ١٨١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٦ NT٢٧٦٢٦٣ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ٢٥٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٧ NT٢٧٦٢٦٤ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ٤٣٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٨ NT٢٧٦٢٦٥ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩٩ NT٢٧٦٢٦٦ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٧٨١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٠ NT٢٧٦٢٦٧ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ١,٤٤٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠١ NT٢٧٦٢٦٨ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ٢,١١٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٢ NT٢٧٦٢٦٩ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ٤,٢٠٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٣ NT٢٧٦٢٧٠ کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “4 عدد ٥,٥٥٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٤ NT٢٧٦٢٧١ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “1/4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٥ NT٢٧٦٢٧٢ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “3/8 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٦ NT٢٧٦٢٧٣ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “1/2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٧ NT٢٧٦٢٧٤ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 3000 NTP سایز “3/4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٨ NT٢٧٦٢٧٥ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “1 عدد ٥٦٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠٩ NT٢٧٦٢٧٦ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “1/4 1 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٠ NT٢٧٦٢٧٧ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “1/2 1 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١١ NT٢٧٦٢٧٨ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٢ NT٢٧٦٢٧٩ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “1/2 2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٣ NT٢٧٦٢٨٠ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “3 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٤ NT٢٧٦٢٨١ کوبلینگ بوشن تبدیل (RED CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NTP سایز “4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٥ NT٢٧٦٢٨٢ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 عدد ٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٦ NT٢٧٦٢٨٣ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/8 عدد ٧٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٧ NT٢٧٦٢٨٤ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 عدد ١١١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٨ NT٢٧٦٢٨٥ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3/4 عدد ١٨٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١٩ NT٢٧٦٢٨٦ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1 عدد ٢٦٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢٠ NT٢٧٦٢٨٧ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/4 1 عدد ٣٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢١ NT٢٧٦٢٨٨ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 1 عدد ٤٢٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢٢ NT٢٧٦٢٨٩ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “2 عدد ٨٣٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢٣ NT٢٧٦٢٩٠ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “1/2 2 عدد ١,٧٤٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢٤ NT٢٧٦٢٩١ نیم بوشن (HALF CPLG) فشار قوی کلاس 6000 NPT سایز “3 عدد ٣,٥١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید