مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ NP٩١٢١٦ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 16 متر ٤٨,٨٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ NP٩١٦٢٠ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 20 متر ٧٩,٨٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ NP٩٢٠٢٥ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 25 متر ١٤٥,٤٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ NP٩٢٦٣٢ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 32 متر ٢١١,١٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ NP٩٣٢٤٠ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 40 متر ٦٦٧,٩٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ NP٩٤١٥٠ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 50 متر ٨١٠,٩٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ NP٩٥١٦٣ Placeholder لوله پنج لایه PEX AL PEX نیوپایپ سایز 63 متر ١,٠٢٣,٤٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ NP٩٩٠١٠ Placeholder لوله پنج لایه PERT AL PERT نیوپایپ سایز 16 متر ٤,٨٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ NP٩٩٠١٢ Placeholder لوله پنج لایه PERT AL PERT نیوپایپ سایز 20 متر ٧٩,٩١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ NP٩٩٠١٤ Placeholder لوله پنج لایه PERT AL PERT نیوپایپ سایز 25 متر ١٤٥,٦١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ NP٩٩٠١٦ Placeholder لوله پنج لایه PERT AL PERT نیوپایپ سایز 32 متر ٢١١,١٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ NP٩٨٠١٠ Placeholder لوله پنج لایه PE AL PE نیوپایپ سایز 16 متر ٤٣,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ NP٩٨٠١٢ Placeholder لوله پنج لایه PE AL PE نیوپایپ سایز 20 متر ٧٠,١٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ NP٩٨٠١٤ Placeholder لوله پنج لایه PE AL PE نیوپایپ سایز 25 متر ١٢٩,٦٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ NP٩٨٠١٦ Placeholder لوله پنج لایه PE AL PE نیو پایپ سایز 32 متر ١٨٦,٥٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ NP١٣٠١٠ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 16 شاخه ٨,٣٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ NP١٣٠١٢ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 20 شاخه ١٠,٠٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ NP١٣٠١٤ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 25 شاخه ١٣,٤٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ NP١٣٠١٦ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 32 شاخه ١٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ NP١٣٠١٨ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 40 شاخه ٢٢,٢٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ NP١٣٠٢٠ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 50 شاخه ٢٧,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ NP١٣٠٢٢ Placeholder فوم لوله ای نیوپایپ سایز 63 شاخه ٣٨,٤٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ NP١٠١١٠ Placeholder مغزی نیوپایپ سایز “1/2 عدد ٧٠,٠٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ NP١٠١١٢ Placeholder مغزی نیوپایپ سایز “3/4 عدد ١٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ NP١٠١١٤ Placeholder مغزی نیوپایپ سایز “1 عدد ٢٣٤,٣٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ NP١٠١١٦ Placeholder مغزی نیوپایپ سایز “1/4 1 عدد ١٩٨,٢٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧ NP١٠١١٨ Placeholder مغزی نیوپایپ سایز “1/2 1 عدد ٢٢٤,٢٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨ NP١٠٢١٠ Placeholder تبدیل روپیچ نیوپایپ سایز “3/4*”1/2 عدد ١٠٥,٩٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٩ NP١٠٢١٢ Placeholder تبدیل روپیچ نیوپایپ سایز “3/4*”1 عدد ٢١٨,١٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٠ NP١٠٣١٠ Placeholder مغزی روپیچ تو پیچ نیوپایپ سایز “1/2 عدد ١٠٠,٨٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣١ NP١٠٣١٢ Placeholder مغزی روپیچ تو پیچ نیوپایپ سایز “3/4 عدد ١٣٥,٣٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٢ NP١٠٣١٤ Placeholder مغزی روپیچ تو پیچ نیوپایپ سایز “1 عدد ٢٣٩,٢٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٣ NP١٠٣٢٠ Placeholder مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ سایز “1/2 طول 15mm عدد ٧٣,٣١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٤ NP١٠٣٢٢ Placeholder مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ سایز “1/2 طول 25mm عدد ٩٤,٨١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٥ NP١٠٣٢٤ Placeholder مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ سایز “1/2 طول 30mm عدد ١٠٤,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٦ NP١٠٤٠٦ Placeholder تبدیل نیوپایپ سایز روپیچ “1/2 توپیچ “3/4 عدد ١٤٢,٠٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٧ NP١٠٤٠٨ Placeholder تبدیل نیوپایپ سایز روپیچ “3/4 توپیچ “1/2 عدد ٨١,٢٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٨ NP١٠٤١٠ Placeholder تبدیل نیوپایپ سایز روپیچ “3/4 توپیچ “1 عدد ١٧٥,٢٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣٩ NP١٠٤٥٠ Placeholder تبدیل نیوپایپ سایز روپیچ “1 توپیچ “3/4 عدد ١٦٣,٩٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٠ NP١٠٤٥٢ Placeholder تبدیل نیوپایپ سایز توپیچ “1 روپیچ “1/4 1 عدد ٢٣٤,١٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤١ NP١٠٤٥٤ Placeholder تبدیل نیوپایپ سایز توپیچ “3/4 روپیچ “1/4 1 عدد ٢٦٠,٨٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٢ NP١٠٥١٠ Placeholder زانویی 90 درجه نیوپایپ سایز “1/2 عدد ١٨٧,٢٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٣ NP١٠٥١٢ Placeholder زانویی 90 درجه نیوپایپ سایز “3/4 عدد ٢٧٧,٦٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٤ NP١٠٦١٠ Placeholder چیقی نیوپایپ سایز “1/2 عدد ١٦٠,٦١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٥ NP١٠٦١٢ Placeholder چیقی نیوپایپ سایز “3/4 عدد ٢٩٣,٣٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٦ NP١٠٦١٤ Placeholder چیقی نیوپایپ سایز “1 عدد ٣٨٧,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٧ NP١٠٦١٦ Placeholder چیقی مخصوص هواگیری نیوپایپ سایز “1/2*”1 عدد ٢١٩,١٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٨ NP١٠٨١٠ Placeholder مهره و ماسوره نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ١٣١,٩٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤٩ NP١٠٨١٢ Placeholder مهره و ماسوره نیوپایپ سایز “3/4*16 عدد ١٧٧,٢٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٠ NP١٠٨١٣ Placeholder مهره و ماسوره نیوپایپ سایز “1/2*20 عدد ١٨٣,٥٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥١ NP١٠٨١٤ Placeholder مهره و ماسوره نیوپایپ سایز “3/4*20 عدد ١٥٠,٤٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٢ NP١٠٨١٦ Placeholder مهره و ماسوره نیوپایپ سایز “3/4*25 عدد ٣٠١,٥٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٣ NP١٠٨١٨ Placeholder مهره و ماسوره نیوپایپ سایز “1*25 عدد ٣٤٩,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٤ NP١٠٨٥٠ Placeholder حلقه و ماسوره نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ٤٤,٥١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٥ NP١١٩١٢ Placeholder درپوس توپیچ نیوپایپ سایز “3/4 عدد ٨٥,٨٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٦ NP١٢١١٠ Placeholder بست لوله نیوپایپ سایز 16 عدد ٢,٢٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٧ NP١٢١١٢ Placeholder بست لوله نیوپایپ سایز 20 عدد ٢,٥١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٨ NP١٢١١٤ Placeholder بست لوله نیوپایپ سایز 25 عدد ٢,٨٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥٩ NP١٢١١٦ Placeholder بست لوله نیوپایپ سایز 32 عدد ٥,٠١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٠ NP١٢١٥٠ Placeholder بست زوج لوله نیوپایپ سایز 16 عدد ٤,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦١ NP١٢١٥٢ Placeholder بست زوج لوله نیوپایپ سایز 20 عدد ٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٢ NP١٢١٥٤ Placeholder بست زوج لوله نیوپایپ سایز 25 عدد ٤,٦٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٣ NP١٢١٦٠ Placeholder بست خاردار لوله نیوپایپ سایز 420 عدد ٨٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٤ NP١٢٢١٠ Placeholder درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ سایز “1/2 عدد ٦,٧٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٥ NP١٢٢١٢ Placeholder درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ سایز “1/2 عدد ٦,٧٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٦ NP١٢٢١٤ Placeholder درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ سایز “3/4 عدد ١٢,٨٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٧ NP١٢٢١٦ Placeholder درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ سایز “3/4 عدد ١٢,٨٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٨ NP١٢٢١٨ Placeholder درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ سایز “1 عدد ١٩,٧٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦٩ NP١٢٢٢٠ Placeholder درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ سایز “1 عدد ١٩,٧٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٠ NP١٢٢٥٠ Placeholder درپوش پلاستیکی نیوپایپ سایز “1/2 عدد ٢,٩٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧١ NP١٢٢٧٠ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ سایز “1/2 عدد ٥٠,١٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٢ NP١٢٢٧٢ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ سایز “3/4 عدد ٨,٠٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٣ NP١٢٢٧٤ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ سایز “1 عدد ١١,٠٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٤ NP١٢٣١٠ Placeholder صفحه نصب زوج نیوپایپ سایز 63 عدد ٨,٣٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٥ NP١٢٤١٠ Placeholder صفحه نصب زوج نیوپایپ سایز 153 عدد ١٦,٨٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٦ NP١٢٤١١ Placeholder صفحه نصب زوج نیوپایپ سایز 280 عدد ٢٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٧ NP١٢٤١٢ Placeholder صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ سایز 500 عدد ٤٦,٦٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٨ NP١٢٤٢٢ Placeholder کلکتور مدولار نیوپایپ سایز (1/2*”1) 2b عدد ٣٦١,٦٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧٩ NP١٢٤٢٣ Placeholder کلکتور مدولار نیوپایپ سایز (1/2*”1) 3b عدد ٥٤١,٨٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٠ NP١٢٤٢٤ Placeholder کلکتور مدولار نیوپایپ سایز (1/2*”1) 4b عدد ٧٢٢,٦٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨١ NP١٢٤٣٢ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B2 سایز “1/2*”1 عدد ١,٠٥٧,١٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٢ NP١٢٤٣٣ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B3 سایز “1/2*”1 عدد ١,٤٧٦,٤١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٣ NP١٢٤٣٤ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B4 سایز “1/2*”1 عدد ١,٩٧٣,٥٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٤ NP١٢٤٣٥ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B5 سایز “1/2*”1 عدد ٢,٤٦٩,٩٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٥ NP١٢٤٣٦ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B6 سایز “1/2*”1 عدد ٢,٩٦١,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٦ NP١٢٤٣٧ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B7 سایز “1/2*”1 عدد ٣,٤٥٥,٤٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٧ NP١٢٤٣٨ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ آبی B8 سایز “1/2*”1 عدد ٣,٩٤٩,٠٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٨ NP١٢٤٤٢ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B2 سایز “1/2*”1 عدد ١,٠٥٧,١٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨٩ NP١٢٤٤٣ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B3 سایز “1/2*”1 عدد ١,٤٧٦,٤١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٠ NP١٢٤٤٤ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B4 سایز “1/2*”1 عدد ١,٩٧٣,٥٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩١ NP١٢٤٤٥ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B5 سایز “1/2*”1 عدد ٢,٤٦٩,٦٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٢ NP١٢٤٤٦ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B6 سایز “1/2*”1 عدد ٢,٩٦١,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٣ NP١٢٤٤٧ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B7 سایز “1/2*”1 عدد ٣,٤٥٥,٤٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٤ NP١٢٤٤٨ Placeholder کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی نیوپایپ قرمز B8 سایز “1/2*”1 عدد ٣,٩٤٩,٠٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٥ NP١٢٤٥١ Placeholder صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ 280mm عدد ٢٣,٦٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٦ NP١٢٤٥٢ Placeholder صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ عدد ٣٩,٥٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٧ NP١٢٥١٢ Placeholder کلکتور نیوپایپ 2b سایز “1/2*”3/4 عدد ٥٦٠,٠١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٨ NP١٢٥١٣ Placeholder کلکتور نیوپایپ 3b سایز “1/2*”3/4 عدد ٨٣٨,٧٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩٩ NP١٢٥١٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “1/2*”3/4 عدد ١,٢٣٠,١٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٠ NP١٢٥١٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “1/2*”3/4 عدد ١,٤٥٨,٧٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠١ NP١٢٥٢٢ Placeholder کلکتور نیوپایپ 2b سایز “1/2*”1 عدد ٤٥٨,١٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٢ NP١٢٥٢٣ Placeholder کلکتور نیوپایپ 3b سایز “1/2*”1 عدد ٦٨٣,٩٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٣ NP١٢٥٢٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “1/2*”1 عدد ٩١٥,٦٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٤ NP١٢٥٢٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “1/2*”1 عدد ١,١٣٤,٣٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٥ NP١٢٥٢٦ Placeholder کلکتور نیوپایپ 6b سایز “1/2*”1 عدد ١,٣٦٠,٩٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٦ NP١٢٥٢٧ Placeholder کلکتور نیوپایپ 7b سایز “1/2*”1 عدد ١,٥٨٧,١٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٧ NP١٢٥٢٨ Placeholder کلکتور نیوپایپ 8b سایز “1/2*”1 عدد ١,٨١٣,٤٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٨ NP١٢٥٢٩ Placeholder کلکتور نیوپایپ 9b سایز “1/2*”1 عدد ٢,٠٤٠,٥٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠٩ NP١٢٥٣٠ Placeholder کلکتور نیوپایپ 10b سایز “1/2*”1 عدد ٢,٢٦٦,٣٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٠ NP١٢٥٣١ Placeholder کلکتور نیوپایپ 11b سایز “1/2*”1 عدد ٢,٤٩٦,٤١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١١ NP١٢٥٣٢ Placeholder کلکتور نیوپایپ 12b سایز “1/2*”1 عدد ٢,٧٢٣,١٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٢ NP١٢٥٣٣ Placeholder کلکتور نیوپایپ 3b سایز “3/4*”1 عدد ١,٢١٣,٩٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٣ NP١٢٥٣٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “3/4*”1 عدد ١,٥٨١,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٤ NP١٢٥٣٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “3/4*”1 عدد ٢,٠٢٦,٨٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٥ NP١٢٥٣٦ Placeholder کلکتور نیوپایپ 6b سایز “3/4*”1 عدد ٢,٢٣٥,٣٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٦ NP١٢٥٤٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ١,٢٨٧,١٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٧ NP١٢٥٤٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ١,٦٠٨,١٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٨ NP١٢٥٤٦ Placeholder کلکتور نیوپایپ 6b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ١,٩٢٨,٨٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١٩ NP١٢٥٤٧ Placeholder کلکتور نیوپایپ 7b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٢,٢٤٩,٨٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٠ NP١٢٥٤٨ Placeholder کلکتور نیوپایپ 8b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٢,٥٧١,١٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢١ NP١٢٥٤٩ Placeholder کلکتور نیوپایپ 9b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٢,٨٩١,٩٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٢ NP١٢٥٥٠ Placeholder کلکتور نیوپایپ 10b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٣,٢١٣,٩٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٣ NP١٢٥٥١ Placeholder کلکتور نیوپایپ 11b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٣,٥٣٥,٩٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٤ NP١٢٥٥٢ Placeholder کلکتور نیوپایپ 12b سایز “1/2*”1/4 1 عدد ٣,٨٥٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٥ NP١٢٥٥٣ Placeholder کلکتور نیوپایپ 3b سایز “3/4*”1/4 1 عدد ١,٦١١,٣٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٦ NP١٢٥٥٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “3/4*”1/4 1 عدد ٢,١٢٧,٨٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٧ NP١٢٥٥٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “3/4*”1/4 1 عدد ٢,٥٩٦,٥٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٨ NP١٢٥٥٦ Placeholder کلکتور نیوپایپ 6b سایز “3/4*”1/4 1 عدد ٣,٠٩٥,٠٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢٩ NP١٢٥٦٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٢,٩٠٩,٥٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٠ NP١٢٥٦٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٣,٩٥٦,٨٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣١ NP١٢٥٦٦ Placeholder کلکتور نیوپایپ 6b سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٤,٧٤٧,٧٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٢ NP١٢٥٦٧ Placeholder کلکتور نیوپایپ 7b سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٥,٥٣٨,٣١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٣ NP١٢٥٦٨ Placeholder کلکتور نیوپایپ 8b سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٦,٣٢٩,٢٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٤ NP١٢٥٦٩ Placeholder کلکتور نیوپایپ 9b سایز “1/2*”1/2 1 عدد ٧,١١٩,٦٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٥ NP١٢٥٧٣ Placeholder کلکتور نیوپایپ 9b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٢,١٨٢,١٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٦ NP١٢٥٧٤ Placeholder کلکتور نیوپایپ 4b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٣,١٦٧,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٧ NP١٢٥٧٥ Placeholder کلکتور نیوپایپ 5b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٣,٩٥٧,٩١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٨ NP١٢٥٧٦ Placeholder کلکتور نیوپایپ 6b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٤,٧٤٨,٩٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣٩ NP١٢٥٧٧ Placeholder کلکتور نیوپایپ 7b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٥,٥٣٩,٨٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٠ NP١٢٥٧٨ Placeholder کلکتور نیوپایپ 8b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٦,٣٣٠,٧٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤١ NP١٢٥٧٩ Placeholder کلکتور نیوپایپ 9b سایز “3/4*”1/2 1 عدد ٧,١٢١,٢٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٢ NP١٢٥٩١ Placeholder درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ سایز “3/4 عدد ١٤٩,٤١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٣ NP١٢٥٩٢ Placeholder درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ سایز “1 عدد ١٢٤,٧٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٤ NP١٢٥٩٣ Placeholder درپوش مخصوص کلکتور مدولار نیوپایپ سایز “1 عدد ١٤٧,٨٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٥ NP١٢٥٩٤ Placeholder درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ سایز “1/4 1 عدد ٢١٢,٤٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٦ NP١٢٥٩٥ Placeholder درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ سایز “1/2 1 عدد ٢٣٤,٤٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٧ NP١٢٦٠٠ Placeholder درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ سایز “1 عدد ١٢٨,٧١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٨ NP١٢٦٠٢ Placeholder درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ سایز “1/4 1 عدد ٢١٦,٧٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤٩ NP١٢٦٠٣ Placeholder درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ سایز “1/4 1 با خروجی “1/2 توپیچ عدد ١٧٧,٧٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٠ NP١٢٦٠٤ Placeholder درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ سایز “1/2 1 عدد ٢٤٠,٥٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥١ NP١٢٦٠٥ Placeholder درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ سایز “1/2 1 با خروجی “1/2 توپیچ عدد ٢٠٤,٣٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٢ NP١٢٦١٠ Placeholder پیچ هواگیری دستی نیوپایپ عدد ٣٣,٣٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٣ NP١٢٧٢٣ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 3b تیپ پرسی عدد ٨,٦٢٦,٢٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٤ NP١٢٧٢٤ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 4b تیپ پرسی عدد ١١,٣٨٤,٩٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٥ NP١٢٧٢٥ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 5b تیپ پرسی عدد ١٣,٩٤١,١٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٦ NP١٢٧٢٦ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 6b تیپ پرسی عدد ١٦,٦٦٤,٤٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٧ NP١٢٧٢٧ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 7b تیپ پرسی عدد ١٩,٦٧٤,٣١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٨ NP١٢٧٢٨ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 8b تیپ پرسی عدد ٢٢,٣٧٣,٦٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥٩ NP١٢٨٢٣ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 3b تیپ کوپلی عدد ٨,٠٣٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٠ NP١٢٨٢٤ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 4b تیپ کوپلی عدد ١٠,٦٦٣,٦٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦١ NP١٢٨٢٥ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 5b تیپ کوپلی عدد ١٣,٢٦٥,١٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٢ NP١٢٨٢٦ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 6b تیپ کوپلی عدد ١٥,٨٣٩,٢٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٣ NP١٢٨٢٧ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 7b تیپ کوپلی عدد ١٨,١٣٢,٥٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٤ NP١٢٨٢٨ Placeholder کلکتور رفت توموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با ولو نیوپایپ سایز “1/2*”1 8b تیپ کوپلی عدد ٢١,١٣٥,٦٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٥ NP١٥٠١٠ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ ابعاد 45*45 سانتی متر عدد ١,٦٢٠,٨٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٦ NP١٥٠١٢ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ ابعاد 45*65 سانتی متر عدد ٢,٠٥١,٠٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٧ NP١٥٠١٤ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ ابعاد 45*95 سانتی متر عدد ٣,١٠١,٦٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٨ NP١٥٠١٥ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ ابعاد 65*50 سانتی متر همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) عدد ٢,٩٧٤,٨٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦٩ NP١٥٠١٦ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ ابعاد 85*45 سانتی متر عدد ٢,٧١١,٤٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٠ NP١٥٠١٧ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ به ابعاد 50*45 سانتی متر (با ارتفاع 50 سانتی متر) عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧١ NP١٥٠١٨ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ به ابعاد 50*45 سانتی متر (با ارتفاع 45 سانتی متر) عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٢ NP١٥٠٢٠ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ به ابعاد 80*50 سانتی متر همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) عدد ٣,٢٧٧,٤٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٣ NP١٥٠٢٢ Placeholder جعبه کلکتور نیوپایپ به ابعاد 75*45 سانتی متر عدد ٢,٤٣١,٣١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٤ NP١٥٠٥٠ Placeholder پایه کلکتور نیوپایپ عدد ٥٣,٤٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٥ NP١٥١١٠ Placeholder بست کلکتور نیوپایپ سایز “3/4 عدد ٨,٥١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٦ NP١٥١١١ Placeholder بست کلکتور نیوپایپ سایز “3/4 طرح B عدد ٥,٦٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٧ NP١٥١١٣ Placeholder بست کلکتور نیوپایپ سایز “3/4 طرح B عدد ٥,٦٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٨ NP١٥١١٥ Placeholder بست کلکتور نیوپایپ سایز “1/4 1 طرح B عدد ٦,٤٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧٩ NP١٥١٢٨ Placeholder بست کلکتور نیوپایپ سایز “1/2 1 طرح B عدد ٦,٧١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٠ NP٢٠١١٠ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 16*16 عدد ١٢٠,٤٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨١ NP٢٠١١٢ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 20*20 عدد ١٦٢,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٢ NP٢٠١١٤ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 25*25 عدد ٢٤٩,٣٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٣ NP٢٠١١٦ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 32*32 عدد ٣٤٩,٠٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٤ NP٢٠١١٨ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 40*40 عدد ١,٥٦٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٥ NP٢٠١٢٠ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 50*50 عدد ٢,٥٧٢,٩٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٦ NP٢٠١٢٢ Placeholder بوشن پرسی نیوپایپ سایز 63*63 عدد ٤,٠٥٦,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٧ NP٢٠٢١٠ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16*20 عدد ١٤٤,١٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٨ NP٢٠٢١٢ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16*25 عدد ٢٠٩,٠٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨٩ NP٢٠٢١٤ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20*25 عدد ٢٤٨,٩٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٠ NP٢٠٢١٦ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20*32 عدد ٢٥٥,٦٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩١ NP٢٠٢١٨ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25*32 عدد ٣٣٥,١٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٢ NP٢٠٢٢٢ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25*40 عدد ١,٣٥١,٢١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٣ NP٢٠٢٢٤ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32*40 عدد ١,٤٦٥,٨٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٤ NP٢٠٢٢٦ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32*50 عدد ١,٥٤١,١٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٥ NP٢٠٢٢٨ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 40*50 عدد ١,٧٤٧,٨٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٦ NP٢٠٢٣٢ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 40*63 عدد ٣,٣٢١,٩٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٧ NP٢٠٢٣٤ Placeholder بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 50*63 عدد ٣,٥٢٢,٥٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٨ NP٢٠٥١٠ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16*16 عدد ١٩٥,٢٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩٩ NP٢٠٥١٢ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20*20 عدد ٢٤٧,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٠ NP٢٠٥١٤ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25*25 عدد ٣٦٣,٨٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠١ NP٢٠٥١٦ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32*32 عدد ٤٧٢,٦٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٢ NP٢٠٥١٨ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 40*40 عدد ٢,١٩١,٢٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٣ NP٢٠٥٢٠ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 50*50 عدد ٣,٢٦٠,٦٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٤ NP٢٠٥٢٢ Placeholder زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 63*63 عدد ٦,٢١٢,٣٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٥ NP٢٠٧١٠ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 16*16*16 عدد ٢٠٧,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٦ NP٢٠٧١٢ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 20*20*20 عدد ٢٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٧ NP٢٠٧١٤ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 25*25*25 عدد ٥٦٤,٨٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٨ NP٢٠٧١٦ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 32*32*32 عدد ٧٧٤,٢٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠٩ NP٢٠٧١٨ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 40*40*40 عدد ٢,٩٧٥,٤٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٠ NP٢٠٧٢٠ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 50*50*50 عدد ٥,٤٥٨,١٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١١ NP٢٠٧٢٢ Placeholder سه راه مساوی پرسی نیوپایپ سایز 63*63*63 عدد ٨,٠٩٧,٠١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٢ NP٢٠٧٤٠ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16*20*16 عدد ٢٩٣,٧٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٣ NP٢٠٧٤٢ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16*16*20 عدد ٢٢٨,٢١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٤ NP٢٠٧٤٤ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20*16*20 عدد ٢٣٥,٩١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٥ NP٢٠٧٤٦ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16*20*20 عدد ٣٣٤,٨٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٦ NP٢٠٧٤٨ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16*16*25 عدد ٣٥٢,٢١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٧ NP٢٠٧٤٩ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20*16*25 عدد ٣٨٠,٦٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٨ NP٢٠٧٥٠ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25*16*25 عدد ٣٤٥,٩٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١٩ NP٢٠٧٥٢ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20*20*25 عدد ٤٤٢,٢٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٠ NP٢٠٧٥٤ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25*20*25 عدد ٤٧٤,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢١ NP٢٠٧٥٧ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25*16*32 عدد ٤٤٦,٠٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٢ NP٢٠٧٥٨ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32*16*32 عدد ٥٧٥,١٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٣ NP٢٠٧٦٠ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32*20*32 عدد ٦٢٤,٣٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٤ NP٢٠٧٦٢ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25*25*32 عدد ٦١٢,٨٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٥ NP٢٠٧٦٤ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32*25*32 عدد ٧٠٤,٨٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٦ NP٢٠٧٧٠ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 40*20*40 عدد ٢,٥٥٨,٥٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٧ NP٢٠٧٧٣ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 40*25*40 عدد ٢,٦٣١,٧٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٨ NP٢٠٧٧٦ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32*32*40 عدد ٢,٥٢٤,٥٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢٩ NP٢٠٧٧٩ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 40*32*40 عدد ٢,٩٥٢,٨٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٠ NP٢٠٧٨٢ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 50*25*50 عدد ٣,٤٤٠,٩٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣١ NP٢٠٧٨٤ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 50*32*50 عدد ٣,٥٧٥,٦١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٢ NP٢٠٧٨٦ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 50*40*50 عدد ٣,٨٨٩,٨٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٣ NP٢٠٧٩٠ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 63*25*63 عدد ٦,١٢٢,٦١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٤ NP٢٠٧٩٢ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 63*32*63 عدد ٦,٣٨٧,٨٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٥ NP٢٠٧٩٤ Placeholder سه راه تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 63*40*63 عدد ٦,٥٧٠,٥٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٦ NP٢٠٩١٠ Placeholder زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ٢٧٧,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٧ NP٢٠٩١١ Placeholder زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ١٦٧,٥٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٨ NP٢٠٩١٤ Placeholder زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*20 عدد ٣١٩,١٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣٩ NP٢٠٩١٥ Placeholder زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*20 عدد ٢٢٩,١٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٠ NP٢١٠١٠ Placeholder زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “3/4*16 عدد ٢٦٥,٧٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤١ NP٢١٠١٤ Placeholder زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “3/4*20 عدد ٣٢٦,٩٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٢ NP٢١١١٠ Placeholder سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*16 عدد ٣٧٤,٧٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٣ NP٢١١١٤ Placeholder سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز 20*”1/2*20 عدد ٤٣١,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٤ NP٢١٣١٠ Placeholder سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*16 عدد ٣٢٨,٦٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٥ NP٢١٣١٤ Placeholder سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ سایز 20*”1/2*20 عدد ٤١٨,٦٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٦ NP٢١٥١٠ Placeholder سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*16 عدد ٢٠٢,٢٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٧ NP٢١٥١١ Placeholder سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*16 طرح B عدد ٣٢٥,٧٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٨ NP٢١٥١٢ Placeholder سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 20*”1/2*16 عدد ٣٧٧,٣٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤٩ NP٢١٥١٤ Placeholder سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 20*”1/2*20 عدد ٢٩١,٠٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٠ NP٢١٥١٦ Placeholder سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*20 عدد ٣٧٧,٢٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥١ NP٢١٦١٠ Placeholder زانویی دیواری پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ١٤٠,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٢ NP٢١٦١١ Placeholder زانویی دیواری پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 طرح B عدد ٢٧٦,٨٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٣ NP٢١٦١٤ Placeholder زانویی دیواری پرسی نیوپایپ سایز “1/2*20 عدد ٢٠١,١١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٤ NP٢١٦١٨ Placeholder زانویی دیواری پرسی نیوپایپ سایز “3/4*25 عدد ٤٥٩,٩٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٥ NP٢١٦٢٢ Placeholder زانویی دیواری پرسی نیوپایپ سایز “1*32 عدد ٤٩٦,١٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٦ NP٢١٧١٠ Placeholder سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*16 عدد ٣٧٠,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٧ NP٢١٧١٤ Placeholder سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ سایز 20*”1/2*20 عدد ٤٢٧,٧٦٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٨ NP٢١٨١٠ Placeholder سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ سایز 16*”1/2*16 عدد ٥٤١,٧٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥٩ NP٢١٨١٤ Placeholder سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ سایز 20*”1/2*20 عدد ٥٩٢,٨٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٠ NP٢١٩١٠ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 16 عدد ٨١,٤١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦١ NP٢١٩١٢ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 20 عدد ١٢٤,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٢ NP٢١٩١٤ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 25 عدد ١١٦,٤٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٣ NP٢١٩١٦ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 32 عدد ٢٢٤,٢٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٤ NP٢١٩١٨ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 40 عدد ٥٣٧,١٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٥ NP٢١٩٢٠ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 50 عدد ٦٧٠,٨٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٦ NP٢١٩٢٢ Placeholder درپوش پرسی نیوپایپ سایز 63 عدد ٨١٥,٥٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٧ NP٣٠٢١٠ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ١٠٤,٢٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٨ NP٣٠٢١٢ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*20 عدد ١٤٦,٨٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦٩ NP٣٠٢١٤ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “3/4*20 عدد ٢٠٥,١٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٠ NP٣٠٢١٦ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*25 عدد ٢١٦,٩٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧١ NP٣٠٢١٨ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “3/4*25 عدد ٢٤٨,٧٤٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٢ NP٣٠٢٢٠ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1*25 عدد ٣٦٦,٤٥٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٣ NP٣٠٢٢٢ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1*32 عدد ٤٠٠,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٤ NP٣٠٢٢٤ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/4 1*32 عدد ٨٦٣,٦٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٥ NP٣٠٢٢٨ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/4 1*40 عدد ٢,١٥١,٦٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٦ NP٣٠٢٣٢ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2 1*50 عدد ٣٩٩,٨٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٧ NP٣٠٢٣٦ Placeholder بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “2*63 عدد ٣,٧٨٥,٩٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٨ NP٣٠٤١٠ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ١٤٩,٠١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٧٩ NP٣٠٤١٢ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*20 عدد ١٦٢,٢١٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٠ NP٣٠٤١٤ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “3/4*20 عدد ٢٢٨,٧٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨١ NP٣٠٤١٨ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “3/4*25 عدد ٢٨٠,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٢ NP٣٠٤٢٠ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1*25 عدد ٣٩٨,٧٨٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٣ NP٣٠٤٢٢ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1*32 عدد ٤٤٩,٩٧٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٤ NP٣٠٤٢٤ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/4 1*32 عدد ٩٦٥,٦٩٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٥ NP٣٠٤٢٨ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2 1*40 عدد ٢,١٦٨,٢٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٦ NP٣٠٤٣٢ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2 1*50 عدد ٢,٣٩٦,٨٣٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٧ NP٣٠٤٣٦ Placeholder بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ سایز “2*63 عدد ٤,٠٧٣,٥٢٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٨٨ NP٣٠٥١٠ Placeholder زانویی 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ سایز “1/2*16 عدد ١٩٣,٠٥٠