مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ MB٢٨٢٠٠١ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “2 عدد ٤,٣١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ MB٢٨٢٠٠٢ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “1/2 2 عدد ٤,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ MB٢٨٢٠٠٣ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “3 عدد ٦,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ MB٢٨٢٠٠٤ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “4 عدد ٧,٥٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ MB٢٨٢٠٠٥ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “5 عدد ٩,٣٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ MB٢٨٢٠٠٦ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “6 عدد ١٣,٤١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ MB٢٨٢٠٠٧ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “8 عدد ٢١,٠٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ MB٢٨٢٠٠٨ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “10 عدد ٣,٨٣٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ MB٢٨٢٠٠٩ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “12 عدد ٥٢,٥٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ MB٢٨٢٠١٠ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN10 سایز “14 عدد ٧٤,١٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ MB٢٨٢٠١١ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “2 عدد ٤,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ MB٢٨٢٠١٢ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “1/2 2 عدد ٥,١٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ MB٢٨٢٠١٣ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “3 عدد ٦,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ MB٢٨٢٠١٤ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “4 عدد ٧,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ MB٢٨٢٠١٥ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “5 عدد ٩,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ MB٢٨٢٠١٦ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “6 عدد ١٣,٨١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ MB٢٨٢٠١٧ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “8 عدد ٢١,٩٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ MB٢٨٢٠١٨ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “10 عدد ٤,٠٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ MB٢٨٢٠١٩ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “12 عدد ٥٤,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ MB٢٨٢٠٢٠ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب فشار PN16 سایز “14 عدد ٧٧,٣٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ MB٢٨٢٠٢١ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “2 عدد ١١,٩٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ MB٢٨٢٠٢٢ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “1/2 2 عدد ١٣,٦٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ MB٢٨٢٠٢٣ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “3 عدد ١٨,٠٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ MB٢٨٢٠٢٤ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “4 عدد ٢٤,٤١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ MB٢٨٢٠٢٥ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “5 عدد ٢٧,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ MB٢٨٢٠٢٦ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “6 عدد ٣٤,١٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ MB٢٨٢٠٢٧ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “8 عدد ٥٢,٥٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ MB٢٨٢٠٢٨ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “10 عدد ٨٥,٢٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ MB٢٨٢٠٢٩ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “12 عدد ١١٨,٣٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ MB٢٨٢٠٣٠ شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب فشار PN10 – PN16 سایز “14 عدد ١٥٥,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ MB٢٨٢٠٣١ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “2 عدد ٨,٥٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ MB٢٨٢٠٣٢ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “1/2 2 عدد ١٢,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ MB٢٨٢٠٣٣ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “3 عدد ١٣,٩٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ MB٢٨٢٠٣٤ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “4 عدد ٢٠,٠٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ MB٢٨٢٠٣٥ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “5 عدد ٢٨,٥٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ MB٢٨٢٠٣٦ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “6 عدد ٣٤,٤١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ MB٢٨٢٠٣٧ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “8 عدد ٥٤,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ MB٢٨٢٠٣٨ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 10 سایز “10 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ MB٢٨٢٠٣٩ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “2 عدد ٨,٥٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ MB٢٨٢٠٤٠ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “1/2 2 عدد ١٢,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ MB٢٨٢٠٤١ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “3 عدد ١٣,٩٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ MB٢٨٢٠٤٢ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “4 عدد ٢٠,٠٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ MB٢٨٢٠٤٣ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “5 عدد ٢٨,٥٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ MB٢٨٢٠٤٤ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “6 عدد ٣٤,٤١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ MB٢٨٢٠٤٥ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “8 عدد ٥٦,٦٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ MB٢٨٢٠٤٦ Placeholder شیر سوپاپی گلاب میراب فشار PN 16 سایز “10 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ MB٢٨٢٠٤٧ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “1 عدد ٢,٧٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ MB٢٨٢٠٤٨ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “2 عدد ٣,٤٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ MB٢٨٢٠٤٩ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “1/2 2 عدد ٣,٦٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ MB٢٨٢٠٥٠ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “3 عدد ٤,٥٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ MB٢٨٢٠٥١ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “4 عدد ٥,٢٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ MB٢٨٢٠٥٢ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “5 عدد ٦,٣١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ MB٢٨٢٠٥٣ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “6 عدد ٨,٦٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ MB٢٨٢٠٥٤ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 10 سایز “8 عدد ١١,٦٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ MB٢٨٢٠٥٥ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “1 عدد ٢,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ MB٢٨٢٠٥٦ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “2 عدد ٣,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ MB٢٨٢٠٥٧ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “1/2 2 عدد ٣,٧٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ MB٢٨٢٠٥٨ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “3 عدد ٤,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ MB٢٨٢٠٥٩ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “4 عدد ٥,٤٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ MB٢٨٢٠٦٠ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “5 عدد ٦,٥٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ MB٢٨٢٠٦١ شیر پروانه ای (ویفری) اهرمی میراب فشار PN 16 سایز “6 عدد ٩,٠٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ MB٢٨٢٠٦٢ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “1 عدد ٦,٢٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ MB٢٨٢٠٦٣ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “2 عدد ٧,٠٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ MB٢٨٢٠٦٤ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “1/2 2 عدد ٧,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ MB٢٨٢٠٦٥ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “3 عدد ٨,٣٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ MB٢٨٢٠٦٦ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “4 عدد ٨,٧٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ MB٢٨٢٠٦٧ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “5 عدد ٩,٩٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ MB٢٨٢٠٦٨ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “6 عدد ١٢,٦٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ MB٢٨٢٠٦٩ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “8 عدد ١٥,٩١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ MB٢٨٢٠٧٠ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “10 عدد ٣٧,٠٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ MB٢٨٢٠٧١ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “12 عدد ٣٩,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ MB٢٨٢٠٧٢ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “14 عدد ٦١,٩١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ MB٢٨٢٠٧٣ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 10 سایز “16 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ MB٢٨٢٠٧٤ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “1 عدد ٦,٤٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ MB٢٨٢٠٧٥ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “2 عدد ٧,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ MB٢٨٢٠٧٦ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “1/2 2 عدد ٧,٥٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ MB٢٨٢٠٧٧ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “3 عدد ٨,٦١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ MB٢٨٢٠٧٨ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “4 عدد ٩,٠٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ MB٢٨٢٠٧٩ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “5 عدد ١٠,٢٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ MB٢٨٢٠٨٠ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “6 عدد ١٣,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ MB٢٨٢٠٨١ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “8 عدد ١٦,٣٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ MB٢٨٢٠٨٢ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “10 عدد ٣٨,١٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ MB٢٨٢٠٨٣ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “12 عدد ٤٠,٧٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ MB٢٨٢٠٨٤ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “14 عدد ٦٣,٧٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ MB٢٨٢٠٨٥ Placeholder شیر پروانه ای (ویفری) گیر بکسدار میراب فشار PN 16 سایز “16 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ MB٢٨٢٠٨٦ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “2 عدد ٣,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ MB٢٨٢٠٨٧ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “1/2 2 عدد ٥,٣٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ MB٢٨٢٠٨٨ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “3 عدد ٦,٠٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ MB٢٨٢٠٨٩ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “4 عدد ٧,٧٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ MB٢٨٢٠٩٠ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “5 عدد ١٠,٦٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ MB٢٨٢٠٩١ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “6 عدد ١٦,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ MB٢٨٢٠٩٢ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “8 عدد ٢٧,٥٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ MB٢٨٢٠٩٣ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “10 عدد ٤٣,٣٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ MB٢٨٢٠٩٤ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 10 سایز “12 عدد ٦٨,٠١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ MB٢٨٢٠٩٥ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “2 عدد ٣,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ MB٢٨٢٠٩٦ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “1/2 2 عدد ٥,٣٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ MB٢٨٢٠٩٧ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “3 عدد ٦,٠٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ MB٢٨٢٠٩٨ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “4 عدد ٧,٧٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ MB٢٨٢٠٩٩ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “5 عدد ١٠,٦٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ MB٢٨٢١٠٠ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “6 عدد ١٦,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ MB٢٨٢١٠١ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “8 عدد ٢٨,٣٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ MB٢٨٢١٠٢ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “10 عدد ٤٥,٢٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ MB٢٨٢١٠٣ Placeholder صافی تیپ Y میراب فشار PN 16 سایز “12 عدد ٧٠,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ MB٢٨٢١٠٤ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “2 عدد ٥,٦٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ MB٢٨٢١٠٥ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “1/2 2 عدد ٦,٥٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ MB٢٨٢١٠٦ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “3 عدد ٨,٣٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ MB٢٨٢١٠٧ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “4 عدد ١٠,١٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ MB٢٨٢١٠٨ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “5 عدد ١٣,٢٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ MB٢٨٢١٠٩ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “6 عدد ١٨,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ MB٢٨٢١١٠ Placeholder شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب فشار PN10 – PN16 سایز “8 عدد ٣١,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ MB٢٨٢١١١ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “2 عدد ١٤,٧١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ MB٢٨٢١١٢ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “1/2 2 عدد ١٥,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ MB٢٨٢١١٣ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “3 عدد ١٨٥,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ MB٢٨٢١١٤ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “4 عدد ٢٠,١٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ MB٢٨٢١١٥ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “5 عدد ٢,٣٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ MB٢٨٢١١٦ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “6 عدد ٢٥,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ MB٢٨٢١١٧ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “8 عدد ٤٠,٧٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ MB٢٨٢١١٨ Placeholder شیر چاقویی میراب فشار PN4 – PN10 سایز “10 عدد ٥٨,٨٦٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ MB٢٨٢١١٩ شیر آتش نشانی دفنی میراب فشار PN 16 سایز “3 عدد ٩,٨١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ MB٢٨٢١٢٠ شیر آتش نشانی دفنی میراب فشار PN 16 سایز “4 عدد ١٠,١٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ MB٢٨٢١٢١ شیر آتش نشانی ایستاده میراب فشار PN 16 سایز “4 عدد ٥٤,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰