مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ KI٢٨٠٠٠١ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “1/2 عدد ٣٧٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ KI٢٨٠٠٠٢ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “3/4 عدد ٥٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ KI٢٨٠٠٠٣ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “1 عدد ٨٥٢,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ KI٢٨٠٠٠٤ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “1/4 1 عدد ١,٢٤٨,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ KI٢٨٠٠٠٥ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “1/2 1 عدد ١,٦٩٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ KI٢٨٠٠٠٦ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “2 عدد ٢,٥٩٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ KI٢٨٠٠٠٧ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “1/2 2 عدد ٤,١١٩,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ KI٢٨٠٠٠٨ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز “3 عدد ٥,٨٠٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ KI٢٨٠٠٠٩ شیر صافی برنجی کیز ایران سایز “1/2 عدد ٢٣١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ KI٢٨٠٠١٠ شیر صافی برنجی کیز ایران سایز “3/4 عدد ٣٦٨,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ KI٢٨٠٠١١ شیر صافی برنجی کیز ایران سایز “1 عدد ٥٦١,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ KI٢٨٠٠١٢ شیر صافی برنجی کیز ایران سایز “1/4 1 عدد ٩٣٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ KI٢٨٠٠١٣ شیر صافی برنجی کیز ایران سایز “1/2 1 عدد ١,٣٠٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ KI٢٨٠٠١٤ شیر صافی برنجی کیز ایران سایز “2 عدد ٢,١٦٧,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ KI٢٨٠٠١٥ شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیز ایران سایز “1/2 عدد ٢٦٤,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ KI٢٨٠٠١٦ شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیز ایران سایز “3/4 عدد ٣٦٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ KI٢٨٠٠١٧ شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیز ایران سایز “1 عدد ٥٨٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ KI٢٨٠٠١٨ شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیز ایران سایز “1/4 1 عدد ٩٠٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ KI٢٨٠٠١٩ شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیز ایران سایز “1/2 1 عدد ١,٠٨٩,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ KI٢٨٠٠٢٠ شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیز ایران سایز “2 عدد ١,٧٣٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ KI٢٨٠٠٢١ شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران سایز “1/2 عدد ٢١٤,٥٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ KI٢٨٠٠٢٢ شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران سایز “3/4 عدد ٣٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٣ KI٢٨٠٠٢٣ شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران سایز “1 عدد ٤٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٤ KI٢٨٠٠٢٤ شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران سایز “1/4 1 عدد ٥٨٣,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٥ KI٢٨٠٠٢٥ شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران سایز “1/2 1 عدد ٧٩٢,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٦ KI٢٨٠٠٢٦ شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران سایز “2 عدد ١,١٨٨,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰