فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ HG٣١٤٠٠١ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “1/2 عدد ١٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ HG٣١٤٠٠٢ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “3/4 عدد ٢٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ HG٣١٤٠٠٣ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “1 عدد ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ HG٣١٤٠٠٤ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “1/4 1 عدد ٨٤٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ HG٣١٤٠٠٥ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “1/2 1 عدد ٩٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ HG٣١٤٠٠٦ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “2 عدد ١,٨٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ HG٣١٤٠٠٧ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “1/2 2 عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ HG٣١٤٠٠٨ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “3 عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ HG٣١٤٠٠٩ Placeholder شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی حقیقی سایز “4 عدد ١
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ HG٣١٤٠١٠ Placeholder شیر گازی توپی قفلی برنجی حقیقی سایز “1 عدد ٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰