فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ FM٢٨١٠٠١ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “2 عدد ٣,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ FM٢٨١٠٠٢ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “1/2 2 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ FM٢٨١٠٠٣ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “3 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ FM٢٨١٠٠٤ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “4 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ FM٢٨١٠٠٥ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “5 عدد ٩,٠٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ FM٢٨١٠٠٦ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “6 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ FM٢٨١٠٠٧ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “8 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ FM٢٨١٠٠٨ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “10 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ FM٢٨١٠٠٩ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN10 فارآب سایز “12 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ FM٢٨١٠١٠ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “2 عدد ٧,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ FM٢٨١٠١١ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٨,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ FM٢٨١٠١٢ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “3 عدد ٩,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ FM٢٨١٠١٣ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “4 عدد ١١,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ FM٢٨١٠١٤ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “5 عدد ١٤,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ FM٢٨١٠١٥ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “6 عدد ١٧,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ FM٢٨١٠١٦ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “8 عدد ٢٥,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ FM٢٨١٠١٧ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “10 عدد ٤١,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ FM٢٨١٠١٨ شیر فلکه کشویی چدنی اورینگی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN10 فارآب سایز “12 عدد ٥٦,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ FM٢٨١٠١٩ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “2 عدد ٨,٤٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ FM٢٨١٠٢٠ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٩,٣٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ FM٢٨١٠٢١ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “3 عدد ١٠,٧٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ FM٢٨١٠٢٢ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “4 عدد ١٢,٥٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ FM٢٨١٠٢٣ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “5 عدد ١٥,٤٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ FM٢٨١٠٢٤ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “6 عدد ١٨,٢٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ FM٢٨١٠٢٥ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “8 عدد ٢٧,٥٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ FM٢٨١٠٢٦ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “10 عدد ٤٣,٨٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ FM٢٨١٠٢٧ شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “12 عدد ٦٠,٤٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ FM٢٨١١٢٩ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “14 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ FM٢٨١١٣٠ Placeholder شیر فلکه کشویی چدنی گرافیتی (آب داغ) F4 فشار PN10 فارآب سایز “16 عدد ١٢٣,٨٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ FM٢٨١٠٢٨ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٤,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ FM٢٨١٠٢٩ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٥,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ FM٢٨١٠٣٠ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ٦,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ FM٢٨١٠٣١ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٧,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ FM٢٨١٠٣٢ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “5. عدد ٩,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ FM٢٨١٠٣٣ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ١٣,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ FM٢٨١٠٣٤ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ٢١,١٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ FM٢٨١٠٣٥ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “10 عدد ٣٣,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ FM٢٨١٠٣٦ شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F4 فشار PN16 فارآب سایز “12 عدد ٤٧,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ FM٢٨١٠٣٧ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٨,٥٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ FM٢٨١٠٣٨ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٩٤٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ FM٢٨١٠٣٩ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ١٠,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ FM٢٨١٠٤٠ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ١٢,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ FM٢٨١٠٤١ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ١٧,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ FM٢٨١٠٤٢ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ٢٠,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ FM٢٨١٠٤٣ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب گرم و سرد) F4 فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ٣١,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ FM٢٨١٠٤٤ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٩,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ FM٢٨١٠٤٥ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ١١,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ FM٢٨١٠٤٦ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ١٥,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ FM٢٨١٠٤٧ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٢١,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ FM٢٨١٠٤٨ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ٢٣,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ FM٢٨١٠٤٩ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ٢٩,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ FM٢٨١٠٥٠ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ٤٣,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ FM٢٨١٠٥١ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “10 عدد ٦٣,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ FM٢٨١٠٥٢ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “12 عدد ٩٥,١٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ FM٢٨١٠٥٣ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ برنزی (آب سرد و فاضلاب) F5 فشار PN16 فارآب سایز “14 عدد ١٠٦,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ FM٢٨١٠٥٤ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ١٠,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ FM٢٨١٠٥٥ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ١٢,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ FM٢٨١٠٥٦ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ١٦,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ FM٢٨١٠٥٧ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٢٢,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ FM٢٨١٠٥٨ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ FM٢٨١٠٥٩ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ٣١,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ FM٢٨١٠٦٠ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ٤٦,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ FM٢٨١٠٦١ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “10 عدد ٦٨,٣٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ FM٢٨١٠٦٢ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “12 عدد ١٠١,٧٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ FM٢٨١٠٦٣ شیر فلکه کشویی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F5 فشار PN16 فارآب سایز “14 عدد ١٢٨,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ FM٢٨١٠٦٤ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “1/4 1 عدد ٦,٨٧٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ FM٢٨١٠٦٥ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 1 عدد ٨,٢٢٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ FM٢٨١٠٦٦ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٩,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ FM٢٨١٠٦٧ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ١٢,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ FM٢٨١٠٦٨ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ١٣,٥٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ FM٢٨١٠٦٩ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ١,٧٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ FM٢٨١٠٧٠ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ٢٤,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ FM٢٨١٠٧١ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ٣٢,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ FM٢٨١٠٧٢ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ٥٠,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ FM٢٨١٠٧٣ شیر سوپاپی چدنی رینگ استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “10 عدد ٨٢,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ FM٢٨١٠٧٤ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٤,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ FM٢٨١٠٧٥ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٥,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ FM٢٨١٠٧٦ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ٦,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ FM٢٨١٠٧٧ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٨,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ FM٢٨١٠٧٨ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ١١,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ FM٢٨١٠٧٩ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ١٥,١٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ FM٢٨١٠٨٠ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ٢٥,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ FM٢٨١٠٨١ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “10 عدد ٣٧,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ FM٢٨١٠٨٢ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “12 عدد ٥٠,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ FM٢٨١٠٨٣ صافی چدنی توری استیل (آب داغ) F1 فشار PN16 فارآب سایز “14 عدد ٧٦,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ FM٢٨١٠٨٤ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “2 عدد ٥,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ FM٢٨١٠٨٥ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٥,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ FM٢٨١٠٨٦ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “3 عدد ٦,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ FM٢٨١٠٨٧ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “4 عدد ٧,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ FM٢٨١٠٨٨ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “5 عدد ١٠,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ FM٢٨١٠٨٩ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “6 عدد ١٤,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ FM٢٨١٠٩٠ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “8 عدد ٢٣,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ FM٢٨١٠٩١ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “2 عدد ٦,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ FM٢٨١٠٩٢ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٦,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ FM٢٨١٠٩٣ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “3 عدد ٨,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ FM٢٨١٠٩٤ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “4 عدد ٩,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ FM٢٨١٠٩٥ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “5 عدد ١٢,٩٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ FM٢٨١٠٩٦ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “6 عدد ١٧,٢٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ FM٢٨١٠٩٧ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “10 عدد ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ FM٢٨١٠٩٨ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “12 عدد ٤٨,٦٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ FM٢٨١٠٩٩ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی (آب گرم و سرد) F6 فشار PN 16 فارآب سایز “8 عدد ٥٨,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ FM٢٨١١٠٠ شیر یکطرفه بلوز F1 فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٢٥,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ FM٢٨١١٠١ شیر یکطرفه بلوز F1 فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ٣٣,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ FM٢٨١١٠٢ شیر یکطرفه بلوز F1 فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٤٩,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ FM٢٨١١٠٣ شیر سوپاپی بلوز F1 فارآب سایز “2 عدد ٢٦,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ FM٢٨١١٠٤ شیر سوپاپی بلوز F1 فارآب سایز “3 عدد ٣٤,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ FM٢٨١١٠٥ شیر سوپاپی بلوز F1 فارآب سایز “4 عدد ٥٩,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ FM٢٨١١٠٦ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٣,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ FM٢٨١١٠٧ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٣,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ FM٢٨١١٠٨ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ٤,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ FM٢٨١١٠٩ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٥,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ FM٢٨١١١٠ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ٦,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ FM٢٨١١١١ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ٩,١٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ FM٢٨١١١٢ شیر پروانه ای لاگ فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ١٥,٦٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ FM٢٨١١١٣ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “2 عدد ٣,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ FM٢٨١١١٤ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٣,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ FM٢٨١١١٥ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ٤,٤٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ FM٢٨١١١٦ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ FM٢٨١١١٧ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ٦,١٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ FM٢٨١١١٨ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ٨,٣٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ FM٢٨١١١٩ شیر پروانه ای ویفری اهرمدار فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ١٤,٢٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ FM٢٨١١٢٠ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 سایز “2 عدد ٦,٧٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ FM٢٨١١٢١ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “1/2 2 عدد ٧,٠٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ FM٢٨١١٢٢ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “3 عدد ٧,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ FM٢٨١١٢٣ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “4 عدد ٨,٣٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ FM٢٨١١٢٤ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “5 عدد ٩,٥٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ FM٢٨١١٢٥ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “6 عدد ١١,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ FM٢٨١١٢٦ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “8 عدد ١٥٦,٧٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ FM٢٨١١٢٧ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “10 عدد ٣٣,٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ FM٢٨١١٢٨ Placeholder شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فشار PN16 فارآب سایز “12 عدد ٣٥,٩٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰