مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ CI٢٧٩٠٠١ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “1/4 عدد ٨٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ CI٢٧٩٠٠٢ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “3/8 عدد ٨٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ CI٢٧٩٠٠٣ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ١,٢٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ CI٢٧٩٠٠٤ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ١,٦٨٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ CI٢٧٩٠٠٥ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “1 عدد ٢,٣٠٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ CI٢٧٩٠٠٦ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٣,٢٢٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ CI٢٧٩٠٠٧ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٤,٣٢٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ CI٢٧٩٠٠٨ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٦,٤٤٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ CI٢٧٩٠٠٩ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “”1/2 2 عدد ١٠,٢٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ CI٢٧٩٠١٠ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “3 عدد ١٣,٧٨١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ CI٢٧٩٠١١ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “4 عدد ٢٦,٦٧٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ CI٢٧٩٠١٢ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “5 عدد ٦٢,٢٣٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ CI٢٧٩٠١٣ شیر فلکه کشویی برنجی سنگین 70B PN20 سیم ایتالیا سایز “6 عدد ٨٤,٤٦٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ CI٢٧٩٠١٤ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ١,٠٠٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ CI٢٧٩٠١٥ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ١,٣٥٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ CI٢٧٩٠١٦ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “1 عدد ١,٨١٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ CI٢٧٩٠١٧ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٢,٥٧٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ CI٢٧٩٠١٨ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٣,٥٥٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ CI٢٧٩٠١٩ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٥,١١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ CI٢٧٩٠٢٠ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 2 عدد ٨,٦٦٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ CI٢٧٩٠٢١ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “3 عدد ١٢,٨٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ CI٢٧٩٠٢٢ شیر فلکه کشویی برنجی سبک CIM50 PN16 سیم ایتالیا سایز “4 عدد ٢٢,٢٢٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ CI٢٧٩٠٢٣ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ١,٨٢٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ CI٢٧٩٠٢٤ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ٢,٦٢٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ CI٢٧٩٠٢٥ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “1 عدد ٤,٠٠٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ CI٢٧٩٠٢٦ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٥,٥٥٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ CI٢٧٩٠٢٧ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٧,٠٧٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ CI٢٧٩٠٢٨ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “2 عدد ١٠,٠٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ CI٢٧٩٠٢٩ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 2 عدد ٢٢,١٨٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ CI٢٧٩٠٣٠ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “3 عدد ٢٨,٢٥٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ CI٢٧٩٠٣١ شیر فلکه سوزنی برنجی سنگین C200 75 PN16 سیم ایتالیا سایز “4 عدد ٥٣,٣٤٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ CI٢٧٩٠٣٢ شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 PN10 سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ١,٦٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ CI٢٧٩٠٣٣ شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 PN10 سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ١,٩٨٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ CI٢٧٩٠٣٤ شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 PN10 سیم ایتالیا “1 عدد ٢,٨٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ CI٢٧٩٠٣٥ شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 PN10 سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٤,٠٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ CI٢٧٩٠٣٦ شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 PN10 سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٥,٤٥٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ CI٢٧٩٠٣٧ شیر فلکه سوزنی برنجی سبک C150 75 PN10 سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٨,٠٤٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ CI٢٧٩٠٣٨ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ١,٣٧٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ CI٢٧٩٠٣٩ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ١,٨١٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ CI٢٧٩٠٤٠ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “1 عدد ٢,٦٢٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ CI٢٧٩٠٤١ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٣,٥١٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ CI٢٧٩٠٤٢ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٤,٦٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ CI٢٧٩٠٤٣ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٦,٢٦٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ CI٢٧٩٠٤٤ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “1/2 2 عدد ١١,١١٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ CI٢٧٩٠٤٥ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “3 عدد ١٤,٢٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ CI٢٧٩٠٤٦ شیر خودکار دریچه ای 80 PN16 سیم ایتالیا سایز “4 عدد ٢٤,٩٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ CI٢٧٩٠٤٧ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ٨٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ CI٢٧٩٠٤٨ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ١,٢٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ CI٢٧٩٠٤٩ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “1 عدد ١,٩١٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ CI٢٧٩٠٥٠ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٢,٨٩٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ CI٢٧٩٠٥١ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٤,٠٠٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ CI٢٧٩٠٥٢ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٥,٧٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ CI٢٧٩٠٥٣ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “1/2 2 عدد ١٢,٣٢٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ CI٢٧٩٠٥٤ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “3 عدد ١٦,٤٥٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ CI٢٧٩٠٥٥ شیر خودکار فنری 30 PN20 سیم ایتالیا سایز “4 عدد ٢٦,٢٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ CI٢٧٩٠٥٦ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN100 سایز “1/4 عدد ١,٠٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ CI٢٧٩٠٥٧ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN100 سایز “3/8 عدد ١,٠٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ CI٢٧٩٠٥٨ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN100 سایز “1/2 عدد ١,٦٠١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ CI٢٧٩٠٥٩ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN64 سایز “3/4 عدد ٢,٤٤٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ CI٢٧٩٠٦٠ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN64 سایز “1 عدد ٣,٤٢٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ CI٢٧٩٠٦١ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN50 سایز “1/4 1 عدد ٥,٥٣٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ CI٢٧٩٠٦٢ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN40 سایز “1/2 1 عدد ٧,١١٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ CI٢٧٩٠٦٣ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN40 سایز “2 عدد ١١,٥٥٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ CI٢٧٩٠٦٤ شیر گازی با پاساژ کامل 10 فشار PN25 سایز “4 عدد ٥٦,٥٨٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ CI٢٧٩٠٦٥ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN80 سایز “1/4 عدد ٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ CI٢٧٩٠٦٦ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN80 سایز “3/8 عدد ٨٠٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ CI٢٧٩٠٦٧ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN80 سایز “1/2 عدد ٨٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ CI٢٧٩٠٦٨ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN50 سایز “3/4 عدد ١,٤٦٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ CI٢٧٩٠٦٩ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN50 سایز “1 عدد ٢,١٣٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ CI٢٧٩٠٧٠ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN40 سایز “1/4 1 عدد ٣,٢٣٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ CI٢٧٩٠٧١ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN32 سایز “1/2 1 عدد ٥,٣٣٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ CI٢٧٩٠٧٢ شیر گازی با پاساژ کامل 16 NPT فشار PN32 سایز “2 عدد ٨,٠٠٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ CI٢٧٩٠٧٣ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ١,٢٥٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ CI٢٧٩٠٧٤ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ١,٨٢٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ CI٢٧٩٠٧٥ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1 عدد ٢,٨٩١,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ CI٢٧٩٠٧٦ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٤,٢٢٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ CI٢٧٩٠٧٧ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٥,٢٠٢,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ CI٢٧٩٠٧٨ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٩,٤٥٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ CI٢٧٩٠٧٩ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/2 2 عدد ١٦,٠٠٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ CI٢٧٩٠٨٠ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “3 عدد ٢٢,٠٠٥,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ CI٢٧٩٠٨١ شیر صافی بدون سرب PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “4 عدد ٤٠,٠١٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ CI٢٧٩٠٨٢ شیر صافی معمولی PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/2 عدد ٦٨٧,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ CI٢٧٩٠٨٣ شیر صافی معمولی PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “3/4 عدد ٩٧٨,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ CI٢٧٩٠٨٤ شیر صافی معمولی PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1 عدد ١,٣٧٣,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ CI٢٧٩٠٨٥ شیر صافی معمولی PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/4 1 عدد ٢,٢٤٠,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ CI٢٧٩٠٨٦ شیر صافی معمولی PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “1/2 1 عدد ٣,٠٥٦,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ CI٢٧٩٠٨٧ شیر صافی معمولی PN20 74ACRNL سیم ایتالیا سایز “2 عدد ٥,٠١٩,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰