مشخصات فنی و کاتالوگ

فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ AZ١٠٠٠٨ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 20 متر ٥٧,٦١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢ AZ١٠٠١٠ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 25 متر ٩٠,٥٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣ AZ١٠٠١٢ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 32 متر ١٧٠,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤ AZ١٠٠١٤ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 40 متر ٢٩١,٣٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥ AZ١٠٠١٦ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 50 متر ٤٧١,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦ AZ١٠٠١٨ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 63 متر ٧٥٦,٨١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧ AZ١٠٠٢٠ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 75 متر ١,٠٩٣,٠٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨ AZ١٠٠٢٢ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 90 متر ١,٥٨٨,٦٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩ AZ١٠٠٢٤ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 110 متر ٢,٤٠٤,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠ AZ١٠٠٢٦ Placeholder لوله تک لایه آذین PN 20 سایز 125 متر ٣,١٧٥,٩٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١ AZ١٠١٠٨ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۲۰ متر ١٢٥,٢٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢ AZ١٠١١٠ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز ۲5 متر ١٧٦,٧٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣ AZ١٠١١٢ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز 32 متر ٣٢٥,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤ AZ١٠١١٤ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز 40 متر ٤٦٤,٨٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥ AZ١٠١١٦ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز 50 متر ٦٨٤,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦ AZ١٠١١٨ Placeholder لوله فویلدار آذین سایز 63 متر ١,٠٤٨,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧ AZ١١٠٠٨ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 20 عدد ٧,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨ AZ١١٠١٠ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 25 عدد ١٠,٢٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩ AZ١١٠١٢ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 32 عدد ١٧,١٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠ AZ١١٠١٤ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 40 عدد ٣٠,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١ AZ١١٠١٦ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 50 عدد ٥٤,٨٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢ AZ١١٠١٨ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 63 عدد ٨٩,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٣ AZ١١٠٢٠ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 75 عدد ١٤٧,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٤ AZ١١٠٢٢ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 90 عدد ٢٤٨,٨٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٥ AZ١١٠٢٤ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 110 عدد ٣٩٦,٥٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٦ AZ١١٠٢٦ Placeholder بوشن تک لایه آذین سایز 125 عدد ٥٤٧,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٧ AZ١١١١٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 20*25 عدد ٧,٨٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٨ AZ١١١١٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 25*32 عدد ٩,٩٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٩ AZ١١١١٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 25*32 عدد ١٠,٦٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٠ AZ١١١١٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 20*40 عدد ١٦,٧٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣١ AZ١١١٢٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 25*40 عدد ١٨,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٢ AZ١١١٢٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 32*40 عدد ٢٢,١٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٣ AZ١١١٢٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 20*50 عدد ٢٥,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٤ AZ١١١٢٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 25*50 عدد ٢٥,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٥ AZ١١١٢٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 32*50 عدد ٢٨,٠٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٦ AZ١١١٣٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 40*50 عدد ٣٢,٧٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٧ AZ١١١٣٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 25*63 عدد ٤٠,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٨ AZ١١١٣٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 32*63 عدد ٤٢,٣١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٣٩ AZ١١١٣٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 40*63 عدد ٥٤,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٠ AZ١١١٣٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 50*63 عدد ٦٢,٠٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤١ AZ١١١٤٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 40*75 عدد ٨٩,٠١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٢ AZ١١١٤٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 50*75 عدد ٩٦,١٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٣ AZ١١١٤٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 63*75 عدد ١١٠,٣٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٤ AZ١١١٤٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 50*90 عدد ١٣٦,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٥ AZ١١١٤٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 63*90 عدد ١٥٢,٩٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٦ AZ١١١٥٠ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 75*90 عدد ١٨٣,٧٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٧ AZ١١١٥٢ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 63*110 عدد ٢٠٦,٨٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٨ AZ١١١٥٤ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 75*110 عدد ٢٢١,٦٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٤٩ AZ١١١٥٦ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 90*110 عدد ٢٦٩,٩٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٠ AZ١١١٥٨ Placeholder بوشن تبدیل تک لایه آذین سایز 110*125 عدد ٦٣٧,١٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥١ AZ١٢١٠٨ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 20 عدد ١١,٢١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٢ AZ١٢١١٠ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 25 عدد ١٦,٣١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٣ AZ١٢١١٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 32 عدد ٢٧,٢٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٤ AZ١٢١١٤ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 40 عدد ٥٣,٨١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٥ AZ١٢١١٦ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 50 عدد ٩١,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٦ AZ١٢١١٨ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 63 عدد ١٦٤,١١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٧ AZ١٢١٢٠ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 75 عدد ٢٥٠,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٨ AZ١٢١٢٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 90 عدد ٤٥٣,٩٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٥٩ AZ١٢١٢٤ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 110 عدد ٧١٢,٦٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٠ AZ١٢١٢٦ Placeholder زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 125 عدد ١,١٢٢,٦٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦١ AZ١٢٢٠٨ Placeholder زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین سایز 20 عدد ١٣,٣٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٢ AZ١٢٢١٠ Placeholder زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین سایز 25 عدد ١٧,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٣ AZ١٢٣١٢ Placeholder زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین سایز 20*25 عدد ١٩,٥٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٤ AZ١٢٥٠٨ Placeholder زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 20 عدد ١٠,٩٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٥ AZ١٢٥١٠ Placeholder زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 25 عدد ١٦,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٦ AZ١٢٥١٢ Placeholder زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 32 عدد ٢٧,٩٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٧ AZ١٢٥١٤ Placeholder زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 40 عدد ٥٤,٢٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٨ AZ١٢٥١٦ Placeholder زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 50 عدد ٩٠,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٦٩ AZ١٢٥١٨ Placeholder زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 63 عدد ١١٢,٣٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٠ AZ١٣١٠٨ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 20 عدد ١٤,٢٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧١ AZ١٣١١٠ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 25 عدد ١٩,٦٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٢ AZ١٣١١٢ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 32 عدد ٣٢,٦٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٣ AZ١٣١١٤ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 40 عدد ٦٤,٤٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٤ AZ١٣١١٦ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 50 عدد ١٠٥,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٥ AZ١٣١١٨ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 63 عدد ١٩١,٤٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٦ AZ١٣١٢٠ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 75 عدد ٣٣٦,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٧ AZ١٣١٢٢ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 90 عدد ٦٤٣,٩٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٨ AZ١٣١٢٤ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 110 عدد ٨٩٤,٩١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٧٩ AZ١٣١٢٦ Placeholder سه راه تک لایه آذین سایز 125 عدد ١,٣٤٦,٠٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٠ AZ١٣٢٠٨ Placeholder سه راه سه کنج تک لایه آذین سایز 20 عدد ١٩,٧٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨١ AZ١٣٢١٠ Placeholder سه راه سه کنج تک لایه آذین سایز 25 عدد ٢٥,٢٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٢ AZ١٣٥٢٠ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 25*20*20 عدد ١٨,٩٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٣ AZ١٣٥٢٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 25*20*25 عدد ١٨,٣٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٤ AZ١٣٥٢٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 25*25*20 عدد ٢٥,٠١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٥ AZ١٣٥٣٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 32*20*20 عدد ٢٨,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٦ AZ١٣٥٣٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 32*20*32 عدد ٢٧,٩٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٧ AZ١٣٥٤٠ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 32*25*32 عدد ٣٢,٢٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٨ AZ١٣٥٤١ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 40*20*40 عدد ٥٢,٤١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٨٩ AZ١٣٥٤٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 40*25*40 عدد ٥٤,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٠ AZ١٣٥٤٥ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 40*32*40 عدد ٥٨,١٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩١ AZ١٣٥٦٥ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 50*32*50 عدد ٨٦,٤٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٢ AZ١٣٥٧٢ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 63*25*63 عدد ٢٠٩,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٣ AZ١٣٥٧٤ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 63*32*63 عدد ٢١٠,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٤ AZ١٣٥٧٦ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 63*40*63 عدد ٢١٢,٩٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٥ AZ١٣٥٧٨ Placeholder سه راه تبدیل تک لایه آذین سایز 63*50*63 عدد ٢١٨,٥٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٦ AZ١٤١٠٨ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 20 عدد ٦,٨٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٧ AZ١٤١١٠ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 25 عدد ٩,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٨ AZ١٤١١٢ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 32 عدد ١٣,١٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٩٩ AZ١٤١١٤ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 40 عدد ٢١,٥٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٠ AZ١٤١١٦ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 50 عدد ٣٩,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠١ AZ١٤١١٨ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 63 عدد ٨٥,٨٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٢ AZ١٤١٢٠ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 75 عدد ١٢٩,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٣ AZ١٤١٢٢ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 90 عدد ١٨٩,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٤ AZ١٤١٢٤ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 110 عدد ٣٢١,٠١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٥ AZ١٤١٢٦ Placeholder درپوش تک لایه آذین سایز 125 عدد ١
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٦ AZ١٦١٠٨ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز 20 عدد ٣٠,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٧ AZ١٦١١٠ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز 25 عدد ٤٤,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٨ AZ١٦١١٢ Placeholder لوله خمدار تک لایه آذین سایز 32 عدد ٧٦,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٠٩ AZ١٦٢٠٨ Placeholder لوله خم دو سر بوشن تک لایه آذین سایز 20 عدد ٤٠,٤٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٠ AZ١٦٥٠٨ Placeholder پل بست دار تک لایه آذین سایز 20 عدد ٢٠,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١١ AZ١٦٥١٠ Placeholder پل بست دار تک لایه آذین سایز 25 عدد ٢٥,٤٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٢ AZ١٧١٠٨ Placeholder چهارراه تک لایه آذین سایز 20 عدد ٢٥,١٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٣ AZ١٧١١٠ Placeholder چهارراه تک لایه آذین سایز 25 عدد ٣٢,٦١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٤ AZ٢٠١٠٨ Placeholder زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٦٤,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٥ AZ٢٠١١٠ Placeholder زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ٩١,١٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٦ AZ٢٠١١٢ Placeholder زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ٦٥,١٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٧ AZ٢٠٥٠٨ Placeholder زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٩٦,٣٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٨ AZ٢٠٥٠٩ Placeholder زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ١٢١,٣٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١١٩ AZ٢٠٥١٢ Placeholder زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ١٢٥,٨٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٠ AZ٢١٠٠٨ Placeholder بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٥٧,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢١ AZ٢١٠١٠ Placeholder بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ٨٦,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٢ AZ٢١٠١١ Placeholder بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ٥٨,٩٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٣ AZ٢١٠١٢ Placeholder بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ٨٦,٢٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٤ AZ٢١٠١٤ Placeholder بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “1*32 عدد ١٣٦,٣٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٥ AZ٢١١١٦ Placeholder بوشن یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “1/4 1*40 عدد ٣٠٣,٣١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٦ AZ٢١١١٨ Placeholder بوشن یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “1/2 1*50 عدد ٣٤٦,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٧ AZ٢١١٢٠ Placeholder بوشن یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “2*63 عدد ٧٧٥,٧٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٨ AZ٢١١٢٢ Placeholder بوشن یكسر فلزىتک لایه آذین سایز “1/2 2*75 عدد ١,٠١٦,٢٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٢٩ AZ٢١١٢٤ Placeholder بوشن یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “3*90 عدد ٢,٠٨٧,٥١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٠ AZ٢١١٢٦ Placeholder بوشن یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “4*110 عدد ٢,٩٢٢,٣٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣١ AZ٢١٢٠٨ Placeholder مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٨٧,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٢ AZ٢١٢١٠ Placeholder مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ١٢٠,٨٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٣ AZ٢١٢١١ Placeholder مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ٨٩,٥٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٤ AZ٢١٢١٢ Placeholder مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ١١٩,٩٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٥ AZ٢١٢١٤ Placeholder مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین سایز “1*32 عدد ٢٠٦,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٦ AZ٢١٣١٦ Placeholder مغزى یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “1/4 1*40 عدد ٤٥٢,٦٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٧ AZ٢١٣١٨ Placeholder مغزى یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “1/2 1*50 عدد ٥٦٠,٥٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٨ AZ٢١٣٢٠ Placeholder مغزى یكسر فلزى تک لایه آذین سایز “2*63 عدد ١,٠٨٢,٢٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٣٩ AZ٢٣٠٠٨ Placeholder زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٦٣,٠٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٠ AZ٢٣٠١٠ Placeholder زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ٩٠,٢٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤١ AZ٢٣٠١٢ Placeholder زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ٦٢,١٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٢ AZ٢٣٠١٤ Placeholder زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ٩١,٤٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٣ AZ٢٣٠١٦ Placeholder زانو یكسر بوشن فلزی تک لایه آذین سایز “3/4*32 عدد ٩٢,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٤ AZ٢٣٠١٨ Placeholder زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1*32 عدد ١٣٨,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٥ AZ٢٣٢٠٨ Placeholder زانو بوشن فلزي زوج تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ١٦٠,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٦ AZ٢٣٢١٢ Placeholder زانو بوشن فلزي زوج تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ١٧٤,٩٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٧ AZ٢٣٥٠٨ Placeholder زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٩٥,٤٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٨ AZ٢٣٥٠٩ Placeholder زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ١٢٩,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٤٩ AZ٢٣٥١٠ Placeholder زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ١٢٩,٧٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٠ AZ٢٣٥١١ Placeholder زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ١٠٨,٥٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥١ AZ٢٣٥١٤ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٢١٩,٣٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٢ AZ٢٣٥١٥ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ٣٠٨,٦١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٣ AZ٢٣٥١٦ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1*32 عدد ٤١٤,٨٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٤ AZ٢٣٥١٨ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/4 1*40 عدد ٧٣٤,٥٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٥ AZ٢٣٥٢٠ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/2 1*50 عدد ١,٠٩٩,٨٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٦ AZ٢٣٥٢٢ Placeholder مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “2*63 عدد ١,٥٣٥,٩١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٧ AZ٢٤٥٣٠ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٩٨,٤٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٨ AZ٢٤٥٣١ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ١٢٠,٢٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٥٩ AZ٢٤٥٣٢ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ١٣٧,١٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٠ AZ٢٤٥٣٣ Placeholder مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ١٦٧,٨١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦١ AZ٢٥٠٠٨ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٦٦,٣٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٢ AZ٢٥٠١٠ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ٨٨,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٣ AZ٢٥٠١٢ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ٧٣,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٤ AZ٢٥٠١٤ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*25 عدد ٩١,٩٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٥ AZ٢٥٠١٨ Placeholder سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین سایز “1*32 عدد ١٥٠,٨٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٦ AZ٢٥٥٠٦ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ١٠٠,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٧ AZ٢٥٥١٠ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “3/4*20 عدد ١٤٢,١٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٨ AZ٢٥٥١٢ Placeholder سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ١٠٩,٥٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٦٩ AZ٢٦٠١٠ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین سایز “1/2*20 عدد ٦٥,٥٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٠ AZ٢٦٠١٤ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین سایز “1/2*25 عدد ٦٩,٤٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧١ AZ٢٦٠١٦ Placeholder سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین “3/4*25 عدد ٩٤,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٢ AZ٢٦٥١٠ Placeholder سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین “1/2*20 عدد ١١٣,٩٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٣ AZ٢٦٥١٨ Placeholder سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین “3/4*25 عدد ١٣١,٠٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٤ AZ٣٠٢١٨ Placeholder فلنچ آذین سایز 63 عدد ٢٣٨,٦٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٥ AZ٣٠٢٢٠ Placeholder فلنچ آذین سایز 75 عدد ٢٥٦,٤٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٦ AZ٣٠٢٢٢ Placeholder فلنچ آذین سایز 90 عدد ٣٥٠,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٧ AZ٣٠٢٢٤ Placeholder فلنچ آذین سایز 110 عدد ٤٠٢,٧١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٨ AZ٣٠٣١٨ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز 63 عدد ٦٤,٥٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٧٩ AZ٣٠٣٢٠ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز 75 عدد ٩٥,٦٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٠ AZ٣٠٣٢٢ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز 90 عدد ١٧٢,٤٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨١ AZ٣٠٣٢٤ Placeholder آداپتور فلنچ آذین سایز 110 عدد ٢٢٥,٤٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٢ AZ٤٠٢٠٢ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین سایز 20 عدد ٥٠,٤٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٣ AZ٤٠٢٠٤ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین سایز 25 عدد ٦٩,٣٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٤ AZ٤٠٢٠٦ Placeholder مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین سایز 32 عدد ١٠٠,٦٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٥ AZ٤٠٣٠٨ Placeholder شیر مغزى برنجى یكپارچه آذین سایز 20 عدد ١٨١,٣٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٦ AZ٤٠٣١٠ Placeholder شیر مغزى برنجى یكپارچه آذین سایز 25 عدد ٢١٦,٦٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٧ AZ٤٠٣١٢ Placeholder شیر مغزى برنجى یكپارچه آذین سایز 32 عدد ٣٦٤,٢٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٨ AZ٤٠٣١٤ Placeholder شیر مغزى برنجى یكپارچه آذین سایز 40 عدد ٥٨٤,٢٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٨٩ AZ٤٠٥٠٩ Placeholder شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 20 عدد ٤٣٦,٦١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٠ AZ٤٠٥١١ Placeholder شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 20 عدد ٥٢٥,١٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩١ AZ٤٠٥١٣ Placeholder شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین سایز 25 عدد ٤٣١,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٢ AZ٤٠٨٠٨ Placeholder شیرفلكه کامل تک لایه آذین سایز 20 عدد ٢١٠,٠٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٣ AZ٤٠٨١٠ Placeholder شیرفلكه کامل تک لایه آذین سایز 25 عدد ٣٢٤,٦٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٤ AZ٤٠٨١٢ Placeholder شیرفلكه کامل تک لایه آذین سایز 32 عدد ٥٠٠,٤٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٥ AZ٤٠٨١٤ Placeholder شیرفلكه کامل تک لایه آذین سایز 40 عدد ٥١٢,٩٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٦ AZ٤٠٨٢٨ Placeholder بالاتنه شیر فلكه سفید آذین سایز 20 عدد ٧٦,٦٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٧ AZ٤٠٨٣٠ Placeholder بالاتنه شیر فلكه سفید آذین سایز 25 عدد ٩٥,٧٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٨ Az٤٠٨٣٢ Placeholder بالاتنه شیر فلكه سفید آذین سایز 32 عدد ١٤١,٦٩٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
١٩٩ AZ٤٠٨٤٨ Placeholder بالاتنه شیر فلكه آذین سایز 20 عدد ١٣٢,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٠ AZ٤٠٨٥٠ Placeholder بالاتنه شیر فلكه آذین سایز 25 عدد ٢٢٨,٤٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠١ AZ٤٠٨٥٢ Placeholder بالاتنه شیر فلكه آذین سایز 32 عدد ٣٥٨,٩٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٢ AZ٤٠٩٤٠ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز 20 عدد ٢,٥١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٣ AZ٤٠٩٤٢ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز 25 عدد ٢,٨٣٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٤ AZ٤٠٩٤٤ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز 32 عدد ٥,٠١٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٥ AZ٤٠٩٤٦ Placeholder بست لوله تک لایه آذین سایز 40 عدد ٧,٠٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٦ AZ٤٠٩٦٠ Placeholder بست زوج سفید تک لایه آذین سایز 20 عدد ٤,٠٠٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٧ AZ٤٠٩٦٢ Placeholder بست زوج سفید آذین سایز 25 عدد ٤,٦٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٨ AZ٤١١٠٠ Placeholder درپوش رزوه دار آذین سایز (1/2) 20 عدد ٢,٨٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٠٩ AZ٤١١٠٢ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه آذین سایز (3/4) 25 عدد ٤,٢٦٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٠ AZ٤١١٠٤ Placeholder درپوش رزوه دار تک لایه آذین سایز (1) 32 عدد ٧,٦٢٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١١ AZ٤١١٢٠ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (1/2) 20 عدد ٥,١٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٢ AZ٤١١٢٢ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (3/4) 25 عدد ٨,٠٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٣ AZ٤١١٢٤ Placeholder درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین سایز (1) 32 عدد ١١,٠٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٤ AZ٤١١٥١ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (1/2) 20 عدد ٦,٧٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٥ AZ٤١١٥٢ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (3/4) 25 عدد ١٢,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٦ AZ٤١١٥٣ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین سایز (1) 32 عدد ١٩,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٧ AZ٤١١٦١ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (1/2) 20 عدد ٦,٧٧٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٨ AZ٤١١٦٢ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (3/4) 25 عدد ١٢,٨٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢١٩ AZ٤١١٦٣ Placeholder درپوش رزوه دار پایه بلند آبى آذین سایز (1) 32 عدد ١٩,٧٤٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢٠ AZ٤١٢٠٨ Placeholder شابلون آذین سایز ” 1/2 عدد ٩,٧٥٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
٢٢١ AZ٤١٢١٠ Placeholder شابلون آذین سایز ” 3/4 عدد ٨,٣٨٠
  تماس بگیرید
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰