فیلتر محصولات

ردیف کد کالا تصویر محصول واحد قیمت درصد تخفیف تعداد جمع بدون تخفیف جمع با تخفیف
١ AM٢٩٢٠٠١ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “1/2 ضخامت 2.6 MM وزن 6.7 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ AM٢٩٢٠٠٢ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “1/2 ضخامت 2.78 MM وزن 7.6 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ AM٢٩٢٠٠٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “3/4 ضخامت 2.6 MM وزن 10 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ AM٢٩٢٠٠٤ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “3/4 ضخامت 2.87 MM وزن 10.2 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ AM٢٩٢٠٠٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “1 ضخامت 3 MM وزن 13 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ AM٢٩٢٠٠٦ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “1 ضخامت 3.38 MM وزن 15 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ AM٢٩٢٠٠٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “1/4 1 ضخامت 3 MM وزن 18 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ AM٢٩٢٠٠٨ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “1/4 1 ضخامت 3.56 MM وزن 19 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٩ AM٢٩٢٠٠٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “1/2 1 ضخامت 3.2 MM وزن 22 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٠ AM٢٩٢٠١٠ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “1/2 1 ضخامت 3.68 MM وزن 24 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١١ AM٢٩٢٠١١ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “2 ضخامت 3.5 MM وزن 33 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٢ AM٢٩٢٠١٢ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “2 ضخامت 3.9 MM وزن 34 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٣ AM٢٩٢٠١٣ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “1/2 2 ضخامت 4 MM وزن 37 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٤ AM٢٩٢٠١٤ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “1/2 2 ضخامت 5.16 MM وزن 51 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٥ AM٢٩٢٠١٥ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “3 ضخامت 4 MM وزن 46 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٦ AM٢٩٢٠١٦ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “3 ضخامت 5.5 MM وزن 69 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٧ AM٢٩٢٠١٧ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “4 ضخامت 4 MM وزن 67 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٨ AM٢٩٢٠١٨ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “4 ضخامت 6 MM وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
١٩ AM٢٩٢٠١٩ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “5 ضخامت 5 MM وزن 100 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٠ AM٢٩٢٠٢٠ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “5 ضخامت 6.5 MM وزن 130 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢١ AM٢٩٢٠٢١ Placeholder لوله مانسمان معمولی اهوازی سایز “6 ضخامت 6 MM وزن 145 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢٢ AM٢٩٢٠٢٢ Placeholder لوله مانسمان رده 40 اهوازی سایز “6 ضخامت 7.1 MM وزن 168 کیلوگرم شاخه (6متری) ناموجود
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) ۰
جمع تخفیف (ریال) ۰
جمع کل با تخفیف (ریال) ۰