اتصالات جوشی بدون درز مانسمان رده 80 بنکن BENKAN

//اتصالات جوشی بدون درز مانسمان رده 80 بنکن BENKAN

اتصالات جوشی بدون درز مانسمان رده 80 بنکن BENKAN

  معرفی اتصالات جوشی مانسمان رده 80 بنکن

زانو 90 درجه

سه راه مساوی

تبدیل هم مرکز (صاف)

کپ

زانو 45 درجه

سه راه تبدیلی

تبدیل غیر هم مرکز (کج)

زانو 180 درجه (U)

2019-06-01T08:17:15+03:30brands|
تغییر نوار لغزشی