اتصالات بدون درز جوشی مانسمان رده 40 بنکن BENKAN

//اتصالات بدون درز جوشی مانسمان رده 40 بنکن BENKAN

اتصالات بدون درز جوشی مانسمان رده 40 بنکن BENKAN

  معرفی اتصالات جوشی مانسمان رده 40 بنکن

زانو 90 درجه

سه راه مساوی

تبدیل هم مرکز (صاف)

کپ

زانو 45 درجه

سه راه تبدیلی

تبدیل غیر هم مرکز (کج)

زانو 180 درجه (U)

2019-05-20T12:12:50+03:30brands|
تغییر نوار لغزشی